Уводна сесија

Први круг састанка радних група пројекта БиХ ЕСАП 2030+ за нивое Босне и Херцеговине (БиХ), Федерације БиХ (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистриката БиХ (БД БиХ) успјешно је завршен одржавањем дводневног састанка за ниво БД БиХ. Онлајн састанак радних група на нивоу БД БиХ окупио је на једном мјесту више од 20 учесника/учесница из владиног, невладиног и приватног сектора, те академске заједнице.

Састанак је отворила Оливера Драгутиновић, шефица Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне односе Брчко Дистикта која се осврнула на важност пројекта ЕСАП за БиХ како за људе, тако и за околиш.

„Стратегија заштите животне средине, кроз циљеве и активности утврђене Акционим планом, треба да обезбиједи дугорочне позитивне ефекте у области екологије и еколошке одрживости за добробит садашњих и будућих генерација“, поручила је гђа. Драгутиновић.

Кроз активан рад радних група, учесници/е су идентификовали кључне изазове за седам области животне средине, који ће бити саставни дио документа Анализа стања животне средине БД БиХ.

Кратак осврт на тематску сесију Одрживо управљање ресурсима

БиХ Стратегија заштите животне средине и Акциони план обухватају седам тематских подручја (Вода; Отпад, Биолошка разноликост и очување природе; Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија; Хемијска сигурност и бука; Одрживо управљање ресурсима и Управљање околишем).

Радна група Одрживо управљање ресурсима је специфично, јер покрива велики број природних ресурса као што су: земљиште, шуме, руде, дивљач и рибљи фонд, недрвни шумски производи и љековито биље.  У циљу идентификације изазова у односу на одрживост коришћења природних ресурса анализираће се притисци којима су наведени ресурси изложени. Стога се анализе фокусирају примарно на различите облике кориштења ресурса, као што су шумарство, ловство, риболовство, употребa љековитог, јестивог и ароматског биља и недрвних шумских производа, различити видови кориштењa земљишта (урбани развој, пољопривреда/сточарство), експлоатацијa руда, итд.

На основу иницијалног тематског поглавља Одрживо управљање ресурсима из документа Анализа стања животне средине БД БиХ, идентифицирани су кључни изазови:

  • Питање одрживог кориштења природних ресурса није адекватно регулисано. Прописи слиједе секторски приступ и недостаје међусекторско усклађивање. Ниво усклађености са прописима ЕУ није задовољавајући.
  • Недостатак укључивања питања и принципа одрживости у секторским стратегијама. Фокус је у већини случајева на развој сектора.
  • Недостатак инвентара природних ресурса и недостатак показатеља њиховог тренутног стања ограничавају надзор и одрживо планирање.
  • Нити једна постојећа секторска стратегија не адресира питање родне равноправности и инклузије.

Чланови/це радне групе су у радном дијелу састанка, дали значајан стручни допринос идентификацији специфичних изазова. Поред осталог, наглашено је да се шумама, као ресурсу, не даје одговарајући значај у БД БиХ те да је разумијевање мултифункционалне улоге шума на веома ниском нивоу.

Након завршеног првог круга састанака радних група за нивое БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ, наредни круг састанака најављен је за крај октобра и почетак новембра 2020., када ће бити идентифицирани  и анализирани даљи изазови и циљеви за сваку од седам области.