Босна и Херцеговина, држава која обилује природним добрима, проводи напоре да у наредних 10 година испуни циљеве Зеленог плана за Западни Балкан и усвоји начела циркуларне економије и декарбонизације. Је ли ово преамбициозан план или је реално изводив? Које мјере треба да се проведу и како изгледа будућност ове земље? У оквиру пројекта ЕСАП БиХ 2030+ припремају се стратегија и акцион план који ће садржати јасно дефинисане стратешке и тематске циљеве у вези са животном средином и понудити конкретне приједлоге за рјешавање изазова на свим нивоима власти у наредних десет година (БиХ, ФБиХ, РС и БД).

Окупљање различитих актера

Након успјешно завршеног четвртог циклуса састанака радних група почетком љета 2021. године, на којима су дефинисане мјере у оквиру акционих планова по тематским областима, тим за припрему ЕСАП-а БиХ 2030+ приступио је припремама за пети циклус састанака радних група. Како се пројекат приближава завршној фази, чланови/це радних група имали/e су прилику да прегледају акционе планове по тематским областима, који су ажурирани укључивањем коментара најважнијих заинтересованих страна, те приступе процесу приоритизације очекиваних исхода.

 

Како је превиђено Пројектним документом, питања која не могу да се ријеше на састанцима радних група даље се разматрају на састанцима Управљачких група. Састанци Управљачких група одржани су у новембру 2021. у Сарајеву, Бањалуци и Брчком, а на састанцима су анализирани резултати претходно одржаних састанака и разматрана неријешена питања из седам тематских области ЕСАП-а. Нека од споменутих питања су Програм интегрисања у ЕУ, преузимање Оквирне директива о поморској стратегији, прекогранични промет опасног отпада, циљеви у оквиру система одвојеног сакупљања отпада, увођење система трговине емисијама, санација подручја деградираног земљишта у БиХ, кориштење обновљивих извора енергије, припрема стратешких карата буке и друга важна питања.

Састанак Управљачког одбора – ниво БиХ. Фотографија: Енова

Приступ подацима о животној средини од кључног значаја

Један од најважнијих изазова који су утврђени у свим тематским областима ЕСАП-а је извјештавање државе о стању животне средине према Европској комисији и у складу са међународним споразумима које је ратификовала БиХ. Квалитетни подаци и статистике о животној средини су од пресудне важности за праћење и вредновање напретка у остваривању планираних циљева као и за утврђивање међусобних веза између постизања различитих општих и оперативних циљева. Доносиоци одлука за потребе планирања морају да располажу квалитетним подацима и статистикама о животној средини, како би могли боље сагледати позитивне и негативне утицаје постојећих политика на животну средину и обратно.

Гђа Шевала Корајчевић, шефица Одсјека за животну средину, енергију и регионалне статистике (Агенција за статистику БиХ), појаснила је шта би могло да буде од кључне важности за постизање циљева везаних за извјештавање о животној средини у БиХ у наредних 10 година наводећи:

“Најважнији изазови за успостављање извјештавања о животној средини ће бити:

  • обeзбјеђивање капацитета за субјекте који сакупљају податке и управљју подацима на нивоу државе
  • унапређење квалитета и обима података о животној средини за доносиоце одлука и креаторе политика на нивоу државе
  • недостатак интеграције сакупљених података о животној средини у процесу планирања политика на нивоу државе.
Гђа. Шевала Корајчевић. Фотографија: Енова

Када је ријеч о кључним факторима успјешног испуњавања циљева извјештавања, то су: јасно дефинисана потражња корисника података о животној средини, добро познавање постојећих проблема у погледу података и статистике животне средине, јасно дефинисани начини за унапређење ситуације уз утврђивање потражње и проблема, те учешће свих релевантних институција.

Стога је, уз напредак у реализацији пројекта, и даље императив да се доносиоци одлука и креатори политика боље упознају са начином кориштење података и статистике животне средине и рачуна животне средине у процесу планирања на државном нивоу. Исто тако би све релевантне институције требале да имају посебну јединицу за статистику животне средине са професионалним особљем.”

Партиципативни приступ омогућава разматрање различитих питања

Од самог почетка пројекта примјењује се партиципативни приступ који подразумијева учешће свих заинтересованих страна. С обзиром на административно уређење БиХ и Федерације БиХ, активно учешће представника кантоналних институција у Федерацији БиХ је изузетно важно за припрему, али и за будућу реализацију ЕСАП-а БиХ 2030+ у Федерацији. Представници/це кантоналних институција учествују у раду као чланови/це радних група и Управљачких одбора, што је веома важно када се разматрају питања везана за мјере које би могле да утичу на њихов рад.

Састанак Управљачког одбора – ниво ФБиХ. Фотографија: Енова

Гђа Анита Јаковљевић, савјетница за животну средину (Средњобосански кантон) се осврнула на своје утиске са четвртог састанка Управљачког одбора на нивоу ФБиХ: “Као чланица Управљачког одбора ФБиХ пројекта за израду ЕСАП-а БиХ 2030+, вјерујем да су у Акционом плану адекватно утврђени најважнији изазови и очекивани исходи. То ће кантону помоћи у остваривању еколошке одрживости и унапређењу здравља и добробити садашње и будућих генерација грађана.”

У погледу једне од седам тематских области ЕСАП-а БиХ, хемијска безбједност и бука, у БиХ су сазнања и истраживања још увијек ограничена (посебно у области буке). Закони су само дјелимично усклађени са правном тековином ЕУ, али ни шира јавност није упозната са утицајима хемикалија и буке на људско здравље.

 

Гђа Весна Випотник. Фотографија: Енова

Гђа Весна Випотник, помоћница министра (Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске), изнијела је своје мишљење о могућности постизања циљева у области хемијске безбједности и буке, као и о томе шта ће бити највећи изазови у фази имплементације. Випотник је навела: “Имајући у виду да хемикалије утичу на сваки аспекат људског живота, успостављање безбједног система управљања хемикалијама омогућава максимално искориштавање свих позитивних ефеката хемикалија на економски развој и квалитет живота, али и ефикасну заштиту од њихових могућих штетних ефеката на људско здравље и животну средину. Стога је изузетно важно да се континуирано ради на развоју система хемијске безбједности.” Усклађивање закона са европским прописима није једини велики изазов. За спровођење ових прописа неопходно је да се створе институционалне предуслови. Република Српска је успоставила и континуирано унапређује свој систем управљања хемикалијама у складу са директивама ЕУ.

Гђа Випотник је надаље појаснила: “Када је ријеч о процјени тако комплексне и широке области као што је хемијска базбједност, добра вијест је да је ЕУ у припремила веома обимну документацију у овој области. Лоша вијест је да у Федерацији Босне и Херцеговине прописи о хемикалијама не постоје, односно нису усклађени са прописима у Републици Српској. У нади да ћемо у наредном периоду успјешно превазићи потешкоће с којима се суочавамо прије реализације овако важног пројекта за Републику Српску и Босну и Херцеговину, као и цијелу регију, веома је важно да Управљачког одбора РС предузме све неопходне напоре у овом правцу. Надам се да ће реализацијом ЕСАП-а БиХ 2030+ бити усаглашени прописи с циљем успостављања система безбједног управљања хемикалијама.”

Састанак Управљачког одбора – ниво Републике Српске. Фотографија: Енова

Питања животне средине и друштвена питања међусобно тијесно повезана

Будући да су постојеће стање животне средине и нужна побољшања тијесно повезана са питањима родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва (ГЕСЕП), пројектни тим континуирано ради на интеграцији компоненти ГЕСЕП-а у ЕСАП БиХ 2030+, што је својеврсни пионирски подухват, када је ријеч о стратешким документима у области заштите животне средине у БиХ.

Гђа Аида Нишић, виша стручна сарадница за правне послове у Одјељењу за расељена лица/избјеглице и стамбена питања Владе Брчко дистрикта БиХ је у неколико ријечи о важности ЕСАП-а БиХ за нашу земљу сажела своје утиске са састанка Управљачког одбора за Брчко дистрикт БиХ:

Састанак Управљачког одбора – ниво Брчко дистрикта БиХ. Фотографија: Енова

“Стратегија и акциони план за заштиту животне средине су веома важни стратешки документи који се припремају за Босну и Херцеговину, а садрже ентитетске стратегије и стратегију за Брчко дистрикт БиХ. Све релевантне институције Брчко дистрикта, као и НВО и представници/е гендер центара, укључени су у припрему овог важног стратешког документа с циљем унапређења заштите животне средине као и јачања утицаја на све сегменте друштва и животне средине у цјелини. Позитиван ефекат посебно је дошао до изражаја у организацији различитих семинара, вебинара и састанака на ову тему, на којима интерактивни рад несумњиво доприноси јачању улоге свих у изради оваквих стратешких докумената, те тиме такође унапређењу знања свих студената/тица.”

Шта слиједи?

Пројекат ЕСАП БиХ 2030+ представља прекретницу за Босну и Херцеговину у смислу достизања стандарда ЕУ који ће овој држави олакшати пријем у чланство ЕУ. Због своје сложености, пројекат ће бити продужен до аугуста 2022. године, а наредни састанак Управљачког одбора планиран је за фебруар 2022. године, док ће наредни састанак Управног одбора за ЕСАП БиХ 2030+ на нивоу министара бити одржан у марту 2022. године.