Bosna i Hercegovina, država koja obiluje prirodnim dobrima, provodi napore da u narednih 10 godina ispuni ciljeve Zelenog plana za Zapadni Balkan i usvoji načela kružne ekonomije i dekarbonizacije. Je li ovo preambiciozan plan ili je realno izvodiv? Koje mjere treba provesti i kako izgleda budućnost ove zemlje? U okviru projekta ESAP BiH 2030+ pripremaju se strategija i akcion plan koji će sadržavati jasno definirane strateške i tematske ciljeve u vezi sa okolišem i ponuditi konkretne prijedloge za rješavanje izazova na svim nivoima vlasti u narednih deset godina (BiH, FBiH, RS i BD).

Okupljanje različitih aktera

Nakon uspješno okončanog četvrtog ciklusa sastanaka radnih grupa početkom ljeta 2021. godine, na kojima su definirane mjere u okviru akcionih planova po tematskim oblastima, tim za pripremu ESAP-a BiH 2030+ pristupio je pripremama za peti ciklus sastanaka radnih grupa. Kako se projekat približava završnoj fazi, članovi/ce radnih grupa imali/e su priliku pregledati akcione planove po tematskim oblastima, koji su ažurirani uključivanjem komentara najvažnijih zainteresiranih strana, te pristupiti procesu prioritizacije očekivanih ishoda.

Kako je previđeno Projektnim dokumentom, pitanja koja se ne mogu riješiti na sastancima radnih grupa dalje se razmatraju na sastancima Upravljačkih odbora. Sastanci Upravljačkih odbora održani su u novembru 2021. u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom, a na sastancima su analizirani rezultati prethodno održanih sastanaka i razmatrana neriješena pitanja iz sedam tematskih oblasti ESAP-a. Neka od spomenutih pitanja su Program integrisanja u EU, preuzimanje Okvirne direktiva o pomorskoj strategiji, prekogranični promet opasnog otpada, ciljevi u okviru sistema odvojenog prikupljanja otpada, uvođenje sistema trgovine emisijama, sanacija područja degradiranog zemljišta u BiH, korištenje održivih izvora energije, priprema strateških karata buke i druga važna pitanja.

Sastanak Upravljačkog odbora – nivo BiH. Fotografija: Enova

 

Pristup podacima o okolišu od ključnog značaja

Jedan od najvažnijih izazova koji je utvrđen u svim tematskim oblastima ESAP-a je izvještavanje države o stanju okoliša prema Evropskoj komisiji i u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je ratificirala BiH. Kvalitetni podaci i statistike o okolišu su od presudne važnosti za praćenje i vrednovanje napretka u ostvarivanju planiranih ciljeva kao i za utvrđivanje međusobnih veza između postizanja različitih općih i operativnih ciljeva. Donositelji odluka za potrebe planiranja moraju raspolagati kvalitetnim okolišnim podacima i statistikama, kako bi mogli bolje sagledati pozitivne i negativne utjecaje postojećih politika na okoliš i obratno.

 

Gđa Ševala Korajčević, šefica Odsjeka za okoliš, energiju i regionalne statistike (Agencija za statistiku BiH), pojasnila je šta bi u narednih 10 godina moglo biti od ključne važnosti za postizanje ciljeva vezanih za izvještavanje o okolišu u BiH navodeći:

Gđa. Ševala Korajčević. Fotografija: Enova

“Najvažniji izazovi za uspostavljanje izvještavanja o okolišu bit će:

  • osiguranje kapaciteta za subjekte koji prikupljaju podatke i upravljaju podacima na nivou države
  • unapređenje kvaliteta i opsega podataka o okolišu za donositelje odluka i kreatore politika na nivou države
  • nedostatak integracije prikupljenih podataka o okolišu u procesu planiranja politika na nivou države.

Kada je riječ o ključnim faktorima uspješnog ispunjavanja ciljeva izvještavanja, to su: jasno definirana potražnja korisnika podataka o okolišu, dobro poznavanje postojećih problema u pogledu podataka i statistike okoliša, jasno definirani načini za unapređenje situacije uz utvrđivanje potražnje i problema, te učešće svih relevantnih institucija.

Stoga je, uz napredak u provedbi projekta, i dalje imperativ da se donositelji odluka i kreatori politika bolje upoznaju sa načinom korištenje podataka i statistike okoliša i računa okoliša u procesu planiranja na državnom nivou. Isto tako bi sve relevantne institucije trebale imati posebnu jedinicu za okolišnu statistiku sa profesionalnim osobljem.”

Participativni pristup omogućava razmatranje različitih pitanja

Sastanak Upravljačkog odbora – nivo FBiH. Fotografija: Enova

Od samog početka projekta primjenjuje se participativni pristup koji podrazumijeva učešće svih zainteresiranih strana. S obzirom na administrativno uređenje BiH i Federacije BiH, aktivno učešće predstavnika kantonalnih institucija u Federaciji BiH je izuzetno važno za pripremu, ali i za buduću realizaciju ESAP-a BiH 2030+ u Federaciji. Predstavnici/ce kantonalnih institucija učestvuju u radu kao članovi/ce radnih grupa i Upravljačkog odbora za nivo Federacije BiH, što je veoma važno kada se razmatraju pitanja vezana za mjere koje bi mogle utjecati na njihov rad.

Gđa Anita Jakovljević, savjetnica za okoliš (Srednjobosanski kanton) se osvrnula na svoje utiske sa četvrtog sastanka Upravljačkog odbora na nivou FBiH: “Kao članica Upravljačkog odbora za nivo FBiH projekta za izradu ESAP-a BiH 2030+, vjerujem da su u Akcionom planu adekvatno utvrđeni najvažniji izazovi i očekivani ishodi. To će kantonu pomoći u ostvarivanju okolišne održivosti i unapređenju zdravlja i dobrobiti sadašnje i budućih generacija građana.”

U pogledu jedne od sedam tematskih oblasti ESAP-a BiH, hemijska sigurnost i buka, u BiH su saznanja i istraživanja još uvijek ograničena (posebno u oblasti buke). Zakoni su samo djelimično usklađeni sa pravnom stečevinom EU, ali ni šira javnost nije upoznata sa utjecajima hemikalija i buke na ljudsko zdravlje.

Gđa. Vesna Vipotnik. Fotografija: Enova

Gđa Vesna Vipotnik, pomoćnica ministra (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske), iznijela je svoje mišljenje o mogućnosti postizanja ciljeva u oblasti hemijske sigurnosti i buke, kao i o tome šta će biti najveći izazovi u fazi implementacije. Vipotnik je navela: “Imajući u vidu da hemikalije utječu na svaki aspekat ljudskog života, uspostavljanje sigurnog sistema upravljanja hemikalijama omogućava maksimalno iskorištavanje svih pozitivnih efekata hemikalija na ekonomski razvoj i kvalitet života, ali i efikasnu zaštitu od njihovih mogućih štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš. Stoga je izuzetno važno kontinuirano raditi na razvoju sistema hemijske sigurnosti.” Usklađivanje zakona sa evropskim propisima nije jedini veliki izazov. Za provedbu ovih propisa je neophodno stvoriti institucionalne preduvjete. Republika Srpska je uspostavila i kontinuirano unapređuje svoj sistem upravljanja hemikalijama u skladu sa direktivama EU.

Sastanak Upravljačkog odbora – nivo Republike Srpske. Fotografija: Enova

Gđa Vipotnik je nadalje pojasnila: “Kada je riječ o procjeni tako kompleksne i široke oblasti kao što je hemijska sigurnost, dobra vijest je da je EU u pripremila veoma opsežnu dokumentaciju u ovoj oblasti. Loša vijest je da u Federaciji Bosne i Hercegovine propisi o hemikalijama ne postoje, odnosno nisu usklađeni sa propisima u Republici Srpskoj. U nadi da ćemo u narednom periodu uspješno prevazići poteškoće s kojima se suočavamo prije realizacije ovako važnog projekta za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i cijelu regiju, veoma je važno da Upravljačka grupa RS poduzme sve neophodne napore u ovom pravcu. Nadam se da će realizacijom ESAP-a BiH 2030+ biti usaglašeni propisi s ciljem uspostavljanja sistema sigurnog upravljanja hemikalijama.”

 

Okolišna i društvena pitanja međusobno tijesno povezana

Budući da su postojeće stanje okoliša i nužna poboljšanja tijesno povezana sa pitanjima rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP), projektni tim kontinuirano radi na integraciji komponenti GESEP-a u ESAP BiH 2030+, što je svojevrsni pionirski pothvat, kada je riječ o strateškim dokumentima u oblasti zaštite okoliša u BiH.

Sastanak Upravljačkog odbora – nivo Brčko distrikta BiH. Fotografija: Enova

Gđa Aida Nišić, viša stručna saradnica za pravne poslove u Odjeljenju za raseljene osobe/izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH je u nekoliko riječi o važnosti ESAP-a BiH za našu zemlju sažela svoje utiske sa sastanka Upravljačkog odbora za Brčko distrikt BiH:

“Strategija i akcioni plan za zaštitu okoliša su veoma važni strateški dokumenti koji se pripremaju za Bosnu i Hercegovinu, a sadrže entitetske strategije i strategiju za Brčko distrikt BiH. Sve relevantne institucije Brčko distrikta, kao i NVO i predstavnici/e gender centara, uključeni su u pripremu ovog važnog strateškog dokumenta s ciljem unapređenja zaštite okoliša kao i jačanja utjecaja na sve segmente društva i okoliša u cijelosti. Pozitivan učinak posebno je došao do izražaja u organizaciji različitih seminara, webinara i sastanaka na ovu temu, na kojima interaktivni rad nedvojbeno doprinosi jačanju uloge svih u izradi ovakvih strateških dokumenata, te time također unapređenju znanja svih studenata/tica.”

Šta slijedi?

Projekat ESAP BiH 2030+ predstavlja prekretnicu za Bosnu i Hercegovinu u smislu dostizanja standarda EU koji će ovoj državi olakšati prijem u članstvo EU. Zbog svoje složenosti, projekat će biti produžen do augusta 2022. godine, a naredni sastanak Upravljačkih odbora planiran je za februar 2022. godine, dok će naredni sastanak Upravnog odbora za ESAP BiH 2030+ na nivou ministara biti održan u martu 2022. godine.