Preloader

O projektu

Početna|O projektu

O projektu

Projekat ESAP 2030+ predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Kraljevine Švedske u BiH na molbu Bosne i Hercegovine za pomoć u izradi strategija zaštite okoliša/životne sredine, koju su ovoj Ambasadi uputili nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH).

Stoga je primarni cilj projekta ESAP BiH 2030+ pružanje podrške nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (BiH), FBiH, RS i BD BiH u izradi ESAP-a 2030+. ESAP je dokument koji se sastoji od strategija i akcionih planova zaštite okoliša/životne sredine za FBiH, RS i BD BiH kao i mjera na nivou BiH.

Priprema ESAP-a BiH 2030+ je povjerena Štokholmskom institutu za okoliš/životnu sredinu (SEI), koji će nadležnim institucijama pružiti ključni instrument za postizanje održivosti u oblasti okoliša/životne sredine i unapređenje zdravlja i dobrobiti, kako sadašnje, tako i budućih generacija građana u cijeloj zemlji.

Projekat bi trebao biti završen u aprilu 2022. godine sa sljedećim ključnim postignućima:

  • institucije nadležne za zaštitu okoliša/životne sredine, vodu i druge institucije u BiH imaju na raspolaganju Strategiju zaštite okoliša/životne sredine i Akcioni plan sa ambicioznim strateškim i tematskim ciljevima, ali izvedivim, jasno definisanim, dogovorenim i usvojenim aktivnostima. Ovaj dokument će usmjeravati mjere na nivou politike i finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora, što će za rezultat imati bolje stanje okoliša/životne sredine u zemlji i dalje usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira BiH sa propisima EU u oblasti  zaštite okoliša/životne sredine,
  • ojačan kapacitet organizacija i institucija za okoliš/životnu sredinu i
  • šira javnost i pripadnici poslovnog sektora su svjesniji važnosti zaštite okoliša/životne sredine.

    Na dugoročnoj osnovi, projekat će doprinijeti unapređenju okoliša/životne sredine u BiH kao i napretku u procesu približavanja BiH članstvu u EU.

Napomena: ukoliko nije naveden autor fotografije, ista je preuzeta iz baze fotografija Getty ili Unsplash te autorska prava pripadaju vlasniku fotografije. Molimo da ne preuzimate, kopirate ili neovlašteno prikazujete. Za više informacija, molimo pošaljite email na: anneli.sundin@sei.org.  

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020