Preloader

Proces izrade strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO)

Početna|Proces izrade strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO)

Proces izrade strateške procjene uticaja na          okoliš/životnu sredinu (SPUO)


Strateška procjena uticaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO) biće provedena kako bi se osiguralo da predložena Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine integriraju u ranoj fazi pripreme sva relevantna pitanja zaštite okoliša/životne sredine, socio-ekonomska pitanja i pitanje održivosti.

U izvještajima o strateškoj procjeni uticaja na okoliš/životnu sredinu, koji će biti pripremljeni na nivou entiteta i BD BiH, biće utvrđen svaki mogući značajan uticaj na okoliš/životnu sredinu i socio-ekonomski aspekt koji proizilazi iz ESAP-a i biće predložena alternativna rješenja i mjere za ublažavanje svakog negativnog uticaja.

Proces izrade strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu odvija se istovremeno sa procesom izrade ESAP-a i biće usklađen sa EU direktivom o strateškoj procjeni uticaja na okoliš.

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020