Јачање политике животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Ауторице: Клаудија Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма Јаховић
Извјестај

ОКТОБАР 2021. године

У овом извјештају о политици се испитује интеракција између животне средине и питања која се односе на родну равноправност, друштвену једнакост и сиромаштво (ГЕСЕП) у Босни и Херцеговини (БиХ). У извјештају су издвојене могућности за даљњу интеграцију перспектива ГЕСЕП-а у Стратегију и акциони план животне средине (ЕСАП БиХ 2030+) и будућу политику животне средине БиХ. Најприје је понуђен опис постојећих вишедимензионалних неједнакости и сиромаштва у контексту БиХ, а затим објашњење начина међусобне повезаности изазова у животној средини и изазова из перспективе ГЕСЕП-а с примјерима из БиХ. На крају, у извјештају се разматрају неке кључне импликације интеракција између проблематике животне средине и ГЕСЕП-а на политику у БиХ.

Најважније поруке

  • Увођење перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва (ГЕСЕП) у политику животне средине омогућава инклузивније и ефективније креирање политике.
  • У Босни и Херцеговини (БиХ) су припадници/е неких подгрупа становништва, као што су лица старије животне доби, болесници/це, дјеца, труднице и заједнице Рома/киња, због постојеће угрожености и чешће изложености, као и смањене отпорности, посебно осјетљиве на загађеност и еколошке несреће.
  • Друштвене норме утичу на приступ природним ресурсима и могућност њиховог коришћења. У БиХ се, због локалних обичаја и традиција, мушкарцима даје предност у погледу власништва. Тако је око 70% земљишта и 97% приватних шума у власништву мушкараца.
  • Групе становништва у неповољном положају понекад посједују знање и искуство који могу да буду од помоћи у рјешавању проблематике животне средине. На примјер, старије жене у руралним срединама би, с обзиром на њихово искуство, могле да играју кључну улогу у одрживом коришћењу недрвних шумских производа у БиХ.
  • И сама политика животне средине може да утиче на одређене групе друштва у већој мјери. На примјер, увођење нових стандарда за возила или нових такси на струју у правилу много теже погађа домаћинства са ниским примањима.
  • Насупрот томе, неке мјере у области животне средине могу да ојачају друштвену једнакост. На примјер, унапређење енергетске ефикасности у зградама социјалног становања доприноси ублажавању проблема енергетског сиромаштва и смањењу трошкова маргинализованих домаћинстава.
  • Спровођење процјене дистрибутивног учинка нових политика животне средине и обезбјеђење приступа могућностима предвиђеним овим политикама за групе у неповољном положају је од суштинске важности за настојања на интеграцији питања ГЕСЕП-а у политику животне средине.

Прочитајте сажетак разматрања ОВДЈЕ.