У прољеће ове године су почеле припреме за израду стратегије заштите околиша/животне средине Босне и Херцеговине. Искористили смо прилику да разговарамо са Бернардасом Падегимасом, водитељем пројекта за израду ЕСАП-а БиХ 2030+ како бисмо се боље упознали са самим пројектом као и процесима које обухвата.

Питање: Реализација пројекта ЕСАП БиХ 2030+ у Босни и Херцеговини је у току.  Можете ли нам рећи које су активности на реализацији пројекта планиране у предстојећем периоду?

Б.П.: Прва активност у припреми стратегија и акционих планова је оцјена тренутне ситуације и ова активност ће за резултати имати неколико анализа стања. Ова активност се одвија управо сада. Након провођења ове активности, почиње процес израде саме Стратегије и акционих планова који ће се одвијати уз партиципативни приступ. То значи да ћемо имати седам тематских радних група које ће бити успостављене на свим нивоима власти у којима ће бити заступљени сви релевантни стручни кругови. Тако ће чланови ових група бити представници надлежних органа, академске заједнице, невладиног сектора, међународних организација и приватног сектора. Ове радне групе ће одржати отприлике шест састанака у циљу прегледа релевантне документације, разматрања конкретних питања и осигурања релевантног стручног искуства и знања за сваку групу као и пројекат у цјелини. Поред тога, на нивоу свих нивоа власти у Пројекту је успостављена група за политику (чији су чланови различити министри) која ће прегледати нацрте докумената које припреме радне групе и давати смјернице и мишљења и препоруке.

У оквиру пројекта ћемо, такођер, настојати постићи боље разумијевање повезаности између тематских радних група и родне припадности, једнакости, сиромаштва и одрживости у Босни и Херцеговини (енг. Gender Equality, Social Equity and Poverty Analysis – GESEP) како бисмо осигурали да се пројектне активности одвијају уз пуно поштовање и укљученост свих особа, и што је важније да ће коначни резултат (Сратегија и Акциони план околиша/животне средине БиХ) подржати наставак интеграције аспеката ГЕСЕП-а у оквиру будућих процеса реализације.

Поред тога, у складу са релевантним законима два ентитета и Брчко дистрикта БиХ, припрема Стратегије и Акционог плана заштите околиша/животне средине подлијеже провођењу стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину. Сходно томе ће СЕИ покренути и подржати овај процес паралелно са израдом ЕСАП-а БиХ 2030+. Најважнији циљ стратешке процјене је да се већ у најранијој фази припреме осигура укључивање  свих околинских, друштвено-економских аспеката и аспекта одрживости у предложену стратегију и акциони план околиша/животне средине.

Bernardas Padegimas, menadžer projekta, razgovara o projektu s članovima Upravnog odbora, na njihovom prvom sastanku, 3. marta 2020. u Sarajevu.

Питање: На који начин ће грађанима БиХ бити омогућено да учествују у процесу?

Б.П.: На располагању ће бити различите интерактивне могућности које ће припадници шире јавности моћи искористити да изврше увид, учествују у изради нацрта, дају своје препоруке и мишљења, изразе забринутост и дају приједлоге. Ове могућности ће бити отворене у процесу јавних консултација (први нацрт докумената ЕСАП-а и коначни нацрт ЕСАП-а) на свим нивоима. Поред тога ћемо у току пројекта у три наврата организовати „е-консултације“ путем службене интернет странице.

Питање: Зашто је пројекат ЕСАП БиХ 2030+ важан за БиХ, ФБиХ, РС и БД?

Б.П.: ЕСАП БиХ 2030+ је јединствен и веома важан пројекат не само за све ове нивое власти него и цијелу земљу. Ово је први пут да се истовремено припрема стратегија заштите околиша/животне средине за цијелу државу.

Овај пројекат и партнери пројекта за циљ имају припрему свеобухватног путоказа за наредних 10 година у којем ће бити приказано како власти у Босни и Херцеговини могу постићи одрживост у области заштите околиша/животне средине и унаприједити здравље и добробит садашњих и будућих генерација у цијелој држави. Поред тога, у ЕСАП-у БиХ 2030+ ће бити утврђен начин потребног усаглашавања између нивоа БиХ, оба ентитета и Брчко дистрикта у институционалном, правном и у смислу капацитета у наредних 10 година, што ће свакако Босни и Херцеговини помоћи у настојањима да постане чланица ЕУ.

Исто тако ће у тренутној ситуацији изазваној вирусом Ковид-19 ЕСАП БиХ 2030+ бити суштински важан и практичан инструмент за економски, друштвени опоравак и опоравак у области околиша/животне средине.

Питање: Шта су највећи изазови БиХ у области околиша/животне средине?

Б.П.: Рекао бих да се не може издвојити један највећи проблем у овој области, као на примјер загађеност зрака или прочишћавање отпадне воде. Више се ради о проблемима који произилазе из сложене и расцјепкане структуре управљања и руковођења у области околиша/животне средине у Босни и Херцеговини, што је посљедица постојања четири нивоа власти, не рачунајући кантонални ниво у ФБиХ са још десет структура власти. Имате ниво БиХ, Брчко дистрикт и два ентитета са различитим нивоима управе, различитим законима и прописима при чему нема сарадње по хоризонталном и вертикалном правцу. Намјера је да Пројектом ЕСАП БиХ 2030+ обухватимо све ове проблеме и осмислимо конкретне мјере за унапређење.

Питање: Када се очекује завршетак Пројекта и шта су очекивани резултати?

Б.П.: Планирано је да се Пројекат заврши у априлу 2022. године, а циљ нам је да до тог тренутка припремимо ЕСАП БиХ 2030+ (који се састоји од ЕСАП-а ФБиХ, ЕСАП-а РС и ЕСАП-а БД). Поред тога, очекујемо да ће поступак доношења ЕСАП-а и свих његових дијелова на свим нивоима до тада бити завршен или барем у току.