Недавно је пројектни тим организовао иницијални састанака са стручњацима који су одабрани за водитеље/ице радних група. Овај састанак је требао бити одржан у Босни и Херцеговини, али је због пандемије коронавируса одржан путем интернета. 

Због пандемије изазване коронавирусом престале су многе активности друштва, а у већем дијелу свијета је забрањено слободно кретање и путовање. За нас који смо укључени у реализацију пројекта ЕСАП БиХ, то је значило да морамо размислити о новом начину реализације цијелог пројекта, састанака и догађаја које смо планирали. Наиме, планирали смо да реализацијa пројекта ЕСАП БиХ 2030+, те тиме и процес израде и доношења укупно четири стратегије и акциона плана заштите околиша/животне средине за четири различита нивоа власти у Босни и Херцеговини (државни ниво, Федерација Босне и Херцеговине, Република Српска и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине), буду партиципативни уз приступ од дна према врху (боттом-уп), уз учешће представника релевантних надлежних органа, академске заједнице, приватног сектора, НВО и независних стручњака. У наредна 24 мјесеца планирано је одржавања састанака шест радних група за сваки ниво, које разматрају 7 различитих тематских области. Другим ријечима, планирано је одржавање укупно 56 састанака са преко 200 учесника у Босни и Херцеговини у периоду мај – јули 2020. године сa циљем дефинисања општих и посебних циљева по тематским областима, почетних показатеља и оцјене могуће међусобне повезаности општих и посебних циљева.

 

Припрема Стратегије прилагођене условима које је наметнуо Ковид-19

Oбзиром на ограничења која су у БиХ уведена сa циљем спречавања ширења коронавируса, пројектни тим је заједно са заинтересованим странама био принуђен да размисли о начину успјешног и ефикасног наставка пројектних активности који не би угрозио квалитет и динамику реализације, а ипак подразумијева партиципативни приступ изради ЕСАП-а БиХ 2030+. Тзв. приступ водопада или линеарни приступ, који подразумијева достављање унапријед дефинисаних резултата заинтересованим странама без претходног разматрања, уз смјер активности од дна према врху, био би најједноставнији у условима наведених ограничења. Међутим, на крају би ослабио двострану отворену комуникацију између различитих група релевантних заинтересованих страна у Босни и Херцеговини и могућност сваке од њих да чује шта мисле други и изрази властито мишљење.

 

Новости у виртуeлном простору

Из овог разлога СЕИ и партнери су сматрали да се за одржавање састанака радних група и дискусија за потребе израде ЕСАП-а користе платформе на интернету све док су на снази мјере које онемогућују одржавање физичких састанака.  Уз прилагођени приступ реализацији пројекта у периоду мај – јули 2020. године биће одржана три круга састанака и консултација на интернетској мрежи који ће за резултат имати прву радну верзију ЕСАП-а, која ће се дорађивати до краја 2021. године, а коју ће на крају усвојити Вијеће/Савјет министара у првом тромјесечју 2022. године.

Фотографија: снимак екрана “групна фотографија” са састанка. Cнимила Мелина Ваљевац.

Како показује “групна фотографија”, СЕИ је планирани дводневни састанак са водећим стручњацима и тимом СЕИ-а организовао у виртуeлном простору. Иако је организација била изазовна и изискивала додатне мјере и подршку, састанак је протекао неометано уз конструктивну дискусију и размјену мишљења.

“Учешће заинтересованих страна и комуникација су од суштинске важности за напредак пројекта и припрему свеобухватне и амбициозне, али ипак реалне, Стратегије заштите околиша/животне средине за Босну и Херцеговину. У вријеме изазова попут тренутне ситуације, морамо се прилагођавати и размишљати креативно да бисмо остварили резултат са којим смо сви сагласни. Умјесто радионица и састанака који би трајали неколико дана одржавамо краће и учесталије састанке на мрежи, који су еколошки много прихватљивији, једноставнији у смислу логистичке подршке, бржи и пружају могућност слободнијег тока комуникације и омогућавају креативност и ефикасан рад. Попут оног који је одржан прошле седмице”, Бернардас Падегимас, водитељ пројекта.

 

Циљеви радионице у виртуелном простору

Овај догађај је био усмјерен на пружање могућности упознавања на дигиталној платформи као и бољег разумијевања улоге свих актера. Током састанка смо такође разматрали све методе и рокове, најважније очекиване резултате за радне групе у 2020. години и анализу стања на којој раде водећи стручњаци, свако у својој области дjеловања. Наравно, разговарали смо и о ситуацији везаној за Ковид-19 и изнесени су приједлози о начину рада у новонасталој ситуацији.

 

Каква је улога радних група и водећих стручњака?

Како је наведено, коначни текст Стратегије и Aкционог плана заштите околиша/животне средине (ЕСАП) за Босну и Херцеговину састоји се од 4 ЕСАП-а за сваки ниво власти (БиХ, ФБиХ, РС и БД), при чему сваки од њих има седам поглавља од којих је свако посвећено једној од 7 тематских области везаних за околиш/животну средину, а које се поклапају са тематским областима ЕУ прописа у овој области. Водећи стручњаци ће предводити активности, свако у својој области, и рад радних група на нивоу БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Они су у цјелини одговорни за успјешан и ефикасан рад група и благовремено достављање различитих поглавља ЕСАП-а.

Тематске области радних група распоређене су на сљедећи начин:

  • РГ1: Вода
  • РГ2: Отпад
  • РГ3: Биолошка разноликост и очување природе
  • РГ4: Квалитет зрака, климатске промјене и енергетика
  • РГ5: Хемијска сигурност и бука
  • РГ6: Управљање ресурсима
  • ЊГ7: Управљање околишем/животном средином.

Након састанка на мрежи, један од водећих стручњака, Мелина Ваљевац, доставила је коментар о изазовима са којима се суочава у оквиру своје радне групе (РГ) –  Хемијска сигурност и бука.

“Као водитељица групе за област хемијске сигурности и буке, част ми је што сам члан тима који ради на утврђивању стратешких циљева, задатака и мјера које ће осигурати усклађености сектора околиша/животне средине БиХ са европским стандардима. Упркос огромном потенцијалу у хемијској производњи, продаји, извозу/увозу за раст привреде ове државе, управљање у области хемикалија још није уређено. Унапређење управљања и координацијa у овој области на свим нивоима власти ће представљати највећи будући изазов за власти БиХ. Успостављање равнотеже између приватног сектора и заштите околиша/животне средине ће бити тешко, али не и немогуће. Увјерена сам да ће ова радна група понудити рјешења која би могла бити корисна како за привреду, тако и за околиш”, Мелина Ваљевац, водитељица радне групе ЕСАП-а за хемијску сигурност и буку. 

 

О пројекту

Пројекат ЕСАП 2030+ представља одговарајући одговор Амбасаде Краљевине Шведске у БиХ на молбе Босне и Херцеговине за помоћ у изради стратегија заштите околиша/животне средине коју су овој Амбасади упутили надлежни органи Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БД БиХ).

ЕСАП је документ који се састоји од стратегија и акционих планова заштите околиша/животне средине за ФБиХ, РС и БД БиХ као и активности на нивоу БиХ. Припрема ЕСАП-а БиХ 2030+ је повјерена Штокхолмском институту за околиш/животну средину (СЕИ), који ће надлежним органима пружити кључни инструмент за остваривање одрживости у области околиша/животне средине и унапређење здравља и добробити како садашње, тако и будућих генерација грађана у цијелој земљи.

 

Више информација о пројекту можете наћи на: https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/bosnia-herzegovina-environmental-policy/