Nedavno je projektni tim organizovao inicijalni sastanak sa stručnjacima koji su odabrani za voditelje/ice radnih grupa. Ovaj sastanak je trebao biti održan u Bosni i Hercegovini, ali je zbog pandemije koronavirusa održan putem interneta.  

Zbog pandemije izazvane koronavirusom zaustavljene su mnoge aktivnosti društva, a u većem dijelu svijeta je zabranjeno slobodno kretanje i putovanje. Za nas koji smo uključeni realizaciju projekta ESAP BiH, to je značilo da moramo razmisliti o novom načinu realizacije cijelog projekta, sastanaka i događaja koje smo planirali. Naime, planirali smo da realizacija projekta ESAP BiH 2030+, te time i proces izrade i donošenja ukupno četiri strategije i akciona plana zaštite okoliša/životne sredine za četiri različita nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini (državni nivo, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (BD BiH), budu participativni uz pristup od dna prema vrhu (eng. bottom-up), uz učešće predstavnika relevantnih nadležnih organa, akademske zajednice, privatnog sektora, NVO i nezavisnih stručnjaka. U naredna 24 mjeseca planirano je održavanje sastanaka sedam radnih grupa za svaki nivo, koje će razmatrati 7 različitih tematskih oblasti. Drugim riječima, planirano je održavanje ukupno 56 sastanaka sa preko 200 učesnika u Bosni i Hercegovini u periodu maj – juli 2020. godine s ciljem definisanja opštih i posebnih ciljeva po tematskim oblastima, početnih pokazatelja i ocjene moguće međusobne povezanosti opštih i posebnih ciljeva.

 

Priprema Strategije prilagođene uslovima koje je nametnuo Covid-19

Obzirom na ograničenja koja su u BiH uvedena s ciljem sprečavanja širenja pandemije koronavirusa, projektni tim je zajedno sa zainteresovanim stranama bio prinuđen da razmisli o načinu uspješnog i efikasnog nastavka projektnih aktivnosti koji ne bi ugrozio kvalitet i dinamiku realizacije, a ipak podrazumijeva participativni pristup izradi ESAP-a BiH 2030+. Tzv. pristup vodopada ili linearni pristup, koji podrazumijeva dostavljanje unaprijed definisanih rezultata zainteresovanim stranama bez prethodnog razmatranja, uz smjer aktivnosti od dna prema vrhu, bio bi najjednostavniji u uslovima navedenih ograničenja. Međutim, na kraju bi oslabio dvostranu otvorenu komunikaciju između različitih grupa relevantnih zainteresovanih strana u Bosni i Hercegovini i mogućnost svake od njih da čuje šta misle drugi i izrazi vlastito mišljenje.

 

Novosti u virtualnom prostoru

Iz ovog razloga su SEI i partneri smatrali da se za održavanje sastanaka radnih grupa i diskusija za potrebe izrade ESAP-a koriste online platforme sve dok su na snazi mjere koje onemogućuju održavanje fizičkih sastanaka.  Uz prilagođeni pristup realizaciji projekta u periodu maj – juli 2020. godine biće održana tri kruga online sastanaka i konsultacija koji će za rezultat imati prvu radnu verziju ESAP-a,  koja će se dorađivati do kraja 2021. godine, a koju će na kraju usvojiti Vijeće/Savjet ministara Bosne i Hercegovine u prvom tromjesečju 2022. godine.

Fotografija: snimak ekrana “grupna fotografija” sa sastanka. Snimila Melina Valjevac.

Kako pokazuje “grupna fotografija”, SEI je planirani dvodnevni sastanak sa vodećim stručnjacima i timom SEI-a organizovao u virtualnom prostoru. Iako je organizacija bila izazovna i iziskivala dodatne mjere i podršku, sastanak je protekao neometano uz konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.

“Učešće zainteresovanih strana i komunikacija su od suštinske važnosti za napredak projekta i pripremu sveobuhvatne i ambiciozne, no ipak realne Strategije zaštite okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu. U vrijeme izazova poput trenutne situacije moramo se prilagođavati i razmišljati kreativno da bismo ostvarili rezultat sa kojim smo svi saglasni. Umjesto radionica i sastanaka koji bi trajali nekoliko dana, održavamo kraće i učestalije sastanke online, koji su ekološki mnogo prihvatljiviji, jednostavniji u smislu logističke podrške, brži i pružaju mogućnost slobodnijeg toka komunikacije i omogućavaju kreativnost i efikasan rad. Poput onog koji je održan prošle sedmice”, Bernardas Padegimas, voditelj projekta.

 

Ciljevi radionice u virtuelnom prostoru

Ovaj događaj je bio usmjeren na pružanje mogućnosti upoznavanja na digitalnoj platformi kao i boljeg razumijevanja uloge svih aktera. Tokom sastanka smo također razmatrali sve metode i rokove, najvažnije očekivane rezultate za radne grupe u 2020. godini i analizu stanja na kojoj rade vodeći stručnjaci, svako u svojoj oblasti djelovanja. Naravno, razgovarali smo i o situaciji vezanoj za Covid-19 i izneseni su prijedlozi o načinu rada u novonastaloj situaciji.

 

Kakva je uloga radnih grupa i vodećih stručnjaka?

Kako je navedeno, konačni tekst Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine (ESAP) za Bosnu i Hercegovinu sastoji se od 4 ESAP-a za svaki nivo vlasti (BiH, FBiH, RS i BD) pri čemu svaki od njih ima sedam poglavlja od kojih je svako posvećeno jednoj od 7 tematskih oblasti vezanih za okoliš/životnu sredinu, a koje se poklapaju sa tematskim oblastima EU propisa u ovoj oblasti. Vodeći stručnjaci će predvoditi aktivnosti, svako u svojoj oblasti, i rad radnih grupa na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. Oni su u cjelini odgovorni za uspješan i efikasan rad grupa i blagovremeno dostavljanje različitih poglavlja ESAP-a.

Tematske oblasti radnih grupa (RG) raspoređene su na sljedeći način:

  • RG1: Voda
  • RG2: Otpad
  • RG3: Biološka raznolikost i očuvanje prirode
  • RG4: Kvalitet zraka, klimatske promjene i energetika
  • RG5: Hemijska sigurnost i buka
  • RG6: Upravljanje resursima
  • WG7: Upravljanje okolišem/životnom sredinom.

Nakon online sastanka, jedan od vodećih stručnjaka, Melina Valjevac, dostavila je komentar o izazovima sa kojima se suočava u okviru svoje radne grupe – Hemijska sigurnost i buka.

“Kao voditeljica grupe za oblast hemijske sigurnosti i buke, čast mi je što sam članica tima koji radi na utvrđivanju strateških ciljeva, zadataka i mjera koje će osigurati usklađenosti sektora okoliša/životne sredine BiH sa evropskim standardima. Uprkos ogromnom potencijalu u hemijskoj proizvodnji, prodaji, izvozu/uvozu za rast privrede ove države, upravljanje u oblasti hemikalija još nije uređeno. Unapređenje upravljanja i koordinacije u ovoj oblasti na svim nivoima vlasti će predstavljati najveći budući izazov za vlasti BiH. Uspostavljanje ravnoteže između privatnog sektora i zaštite okoliša će biti teško, ali ne i nemoguće. Uvjerena sam da će ova radna grupa ponuditi rješenja koja bi mogla biti korisna kako za privredu, tako i za okoliš”, Melina Valjevac, voditeljica radne grupe ESAP-a za hemijsku sigurnost i buku. 

 

O projektu

Projekat ESAP 2030+ predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Kraljevine Švedske u BiH na molbu Bosne i Hercegovine za pomoć u izradi strategija zaštite okoliša/životne sredine koju su ovoj Ambasadi uputili nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH).

ESAP je dokument koji se sastoji od strategija i akcionih planova zaštite okoliša/životne sredine za FBiH, RS i BD BiH kao i aktivnosti na nivou BiH. Priprema ESAP-a BiH 2030+ je povjerena Štokholmskom institutu za okoliš/životnu sredinu (SEI), koji će nadležnim institucijama pružiti ključni instrument za postizanje održivosti u oblasti okoliša/životne sredine i unapređenje zdravlja i dobrobiti kako sadašnje, tako i budućih generacija građana u cijeloj zemlji.

 

Više informacija o projektu možete naći na: https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/bosnia-herzegovina-environmental-policy/