У оквиру пројекта БиХ ЕСАП 2030+ успостављено je 28 радних група. Са 404 учесника/ ца, који су ангажовани у по седам тематских група на сваком нивоу власти, ове радне групе су међу најважнијим носиоцима пројекта. Радне групе ће припремати нацрт Акционог плана ЕСАП-а и дати значајан допринос цијелом процесу.

Партиципативни приступ

За успјешан рад, пројектни тим ради на изналажењу начина за постизање заједничког договора о циљевима пројекта и самог процеса. За успјешност пројекта је важно да заинтересоване стране у БиХ пројекат сматрају властитом иницијативом и одговорношћу. Из тог разлога је партиципативни приступ од суштинског значаја, а радне групе су формиране ради обезбјеђења ангажмана.

Сви који су позвани из различитих сектора (академске заједнице, привреде и сектора ОЦД) претходно су, у оквиру анализе и мапирања заинтересованих страна, препознати као потенцијални чланови радних група.

Свим секторима који су позвани да учествују су достављене опште информација о пројекту и опис њихове улоге у радним групама. Имали су могућност да предложе своје кандидате за седам радних група (Вода; Отпад; Биолошка разноврсност и очување природе; Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија; Хемијска безбједност и бука; Управљање ресурсима; Управљање животном средином), које су успостављене на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ (укупно 28 група).

До краја јула 2020. године, у склопу пројекта запримљена су 292 приједлога:

  • 79 предложених чланов/ца из академске заједнице
  • 114 предложених чланова/ца из јавног сектора
  • 63 предложених чланова/ца привредног сектора
  • 36 предложених чланова/ца из сектора ОЦД.

Почетком марта 2020. године у склопу пројекта запримљени су званични приједлози 112 чланова/ца из надлежних министарстава и агенције (68 чланова/ца) те представника/ца сектора ОЦД, као што је ЕКО мрежа БиХ (44 члана/це). Заједно са приједлозима који су пристигли у јулу, имамо приједлог 404 члана/ице радних група за припрему БиХ ЕСАП-а 2030+.

Састанци радних група

Online састанак радне групе

Први круг састанака радних група (од шест планираних) одржан је током септембра за ниво Босне и Херцеговине и Федерације БиХ, а почетком октобра одржат ће се и састанци радних група за ниво Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.

Током процеса који ће трајати годину и по, радне групе и њихови чланови/це у пројекту за израду БиХ ЕСАП-а 2030+ ће припремити преглед тренутног стања животне средине и помоћи у изради и приоритизацији тематских циљева, посебних циљева као и посебних мјера и активности за сваку тематску област. У оквиру процеса се очекује обимна размјена знања и информација, те ће бити обезбјеђена комуникацијска платформа путем које ће различита мишљења и ставови о питању заштите животне средине бити адресирани од стране представника/ца академске заједнице, приватног и невладиног сектора у БиХ. Додатно, шира јавност у БиХ такође ће имати прилику дати своје мишљење кроз е-савјетовања путем службене wеб странице пројекта (www.esap.ba).

Прије сваког састанка, члановима/ицама радних група биће достављени материјали како би могли активно учествовати на састанцима и форумима, те прегледати нацрте докумената и давати коментаре на документе за ЕСАП за релевантну тематску групу.

Пратите ову страницу, www.esap.ba, више вијести слиједи након одржавања првих састанака радних група!