U okviru projekta BiH ESAP 2030+  uspostavljeno je 28 radnih grupa. Sa 404 učesnika/ca, koji su angažovani u po sedam tematskih grupa na svakom nivou vlasti, ove radne grupe su među najvažnijim nositeljima projekta. Radne grupe će pripremati nacrt Akcijskog plana ESAP-a i dati važan doprinos cijelom procesu.

Participativni pristup

Za uspješan rad, projektni tim nastoji naći načine za postizanje zajedničkog dogovora o ciljevima projekta i samog procesa. Za uspješnost projekta je važno da zainteresirane strane u BiH projekat smatraju vlastitom inicijativom i odgovornošću. Iz tog razloga je participativni pristup od suštinske važnosti, a radne grupe su formirane radi osiguranja angažmana.

Svi koji su pozvani iz različitih sektora (akademske zajednice, privrede i sektora OCD) prethodno su, u okviru analize i mapiranja zainteresiranih strana, prepoznati kao potencijalni članovi/ce radnih grupa.

Svim sektorima koji su pozvani da učestvuju su dostavljene opće informacija o projektu i opis njihove uloge u radnim grupama. Imali su mogućnost predložiti svoje predstavnike/ce za sedam radnih grupa (Voda; Otpad; Biološka raznolikost i očuvanje prirode; Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija; Hemijska sigurnost i buka; Upravljanje resursima; Upravljanje okolišem), koje su uspostavljene na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta bih (ukupno 28 grupa).

Do kraja jula 2020. godine, u sklopu projekta zaprimljena su 292 prijedloga:

  • 79 predloženih članova/ca iz akademske zajednice
  • 114 predloženih članova/ca iz javnog sektora
  • 63 predloženih članova/ca privrednog sektora
  • 36 predloženih članova/ca iz sektora OCD.

Početkom marta 2020. godine u sklopu projekta zaprimljeni su zvanični prijedlozi 112 članova/ca iz nadležnih ministarstava i agencije (68 članova/ca) te predstavnika sektora OCD, kao što je EKO mreža BiH (44 člana/ce). Zajedno sa prijedlozima koji su pristigli u julu, imamo prijedlog 404 člana/ce radnih grupa za pripremu BiH ESAP-a 2030+.

Sastanci radnih grupa

Online sastanak radne grupe

Prvi krug sastanaka radnih grupa (od šest planiranih) održan je tokom septembra za nivo Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a početkom oktobra održat će se i sastanci radnih grupa za nivo Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Tokom procesa koji će trajati godinu i po, radne grupe i njihovi članovi/ce u projektu za izradu BiH ESAP-a 2030+ će pripremiti pregled trenutnog stanja okoliša i pomoći u izradi i prioritizaciji tematskih ciljeva, posebnih ciljeva kao i posebnih mjera i aktivnosti za svaku tematsku oblast. U okviru procesa se očekuje opsežna razmjena znanja i informacija, te će biti obezbjeđena komunikacijska platforma putem koje će različita mišljenja i stavovi o pitanju zaštite okoliša/životne sredine biti adresirani od strane predstavnika/ca akademske zajednice, privatnog i nevladinog sektora u BiH. Dodatno, šira javnost u BiH također će imati priliku dati svoje mišljenje kroz e-savjetovanja putem službene web stranice projekta (www.esap.ba).

Prije svakog sastanka, članovima/icama radnih grupa biće dostavljeni materijali kako bi mogli aktivno učestvovati na sastancima i forumima, te pregledati nacrte dokumenata i davati komentare na dokumente za ESAP za relevantnu tematsku grupu.

Pratite ovu stranicu, www.esap.ba, više vijesti slijedi nakon održavanja prvih sastanaka radnih grupa!