U Bosni i Hercegovini  započela je realizacija projekta izrade Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine BiH za period do 2030. i dalje (ESAP BiH 2030+).

ESAP BiH 2030+ predstavlja strateški dokument u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoliša u BiH i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje. Očekuje se da će ovaj dokument poboljšati politike u oblasti okoliša/životne sredine u državi i olakšati usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti na različitim nivoima vlasti – BiH, FBiH, RS i BD BiH.  Cjelokupni dokument ESAP-a će sadržavati četiri akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti (BiH, FBiH, RS i BD BiH), te sedam EU oblasti okoliša/životne sredine: voda, otpad, biodiverzitet, kvalitet zraka, klimatske promjene i energetika, sigurnost hemikalija i buka, upravljanje resursima i upravljanje pitanjima okoliša/životne sredine.

Rijeka Drina

Priprema ESAP-a BiH 2030+ je povjerena Štokholmskom institutu za okoliš/životnu sredinu (SEI), koji će nadležnim organima isporučiti ključni instrument za ostvarivanje održivosti u oblasti okoliša/životne sredine i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj zemlji. Finansijsku podršku realizaciji projekta pruža Ambasada Kraljevine Švedske u BiH.

“Veoma smo zadovoljni što je počela realizacija i provedba projekta. Ova Strategija je okupila sve aktere iz oblasti okoliša/životne sredine u BiH. Švedska cijeni opredijeljenost svih nivoa vlasti u BiH. Vjerujemo da će visok nivo učešća u ovom procesu polučiti dobre rezultate za dobrobit okoliša/životne sredine i građana BiH. Ova Strategija će također biti važan doprinos napretku u procesu pristupanja BiH EU, kao i ispunjavanju obaveza iz Agende 2030“, kazao je Torgny Svenugnsson, savjetnik i zamjenik šefa Misije, Ambasada Švedske.

Na dugoročnoj osnovi, projekat će unaprijediti okoliš/životnu sredinu u BiH kao i napredak u procesu približavanja BiH članstvu u EU.

Prema navodima iz Izvještaja UN-a iz 2018.g., BiH se, uprkos napretku koji je zabilježila u protekloj godini, još uvijek suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti okoliša/životne sredine. To su, između ostalih, zagađenost zraka/vazduha, problemi u upravljanju otpadom i pročišćavanju otpadnih voda, krčenje šuma, zabrinutost u pogledu uticaja proizvodnje hidroenergije na vodne resurse i biološku raznolikost, te potreba za proglašavanjem više zaštićenih područja – što su sve pitanja čije će rješavanje biti obuhvaćeno ESAP-om BiH 2030+.

Projekat ESAP 2030+ trebao bi biti okončan u aprilu 2022. godine.