U proteklih nekoliko mjeseci su na projektu BiH ESAP 2030+ zabilježene intenzivne aktivnosti budući da se približavamo završetku izrade Strategije zaštite okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu.  

Prvi nacrt dokumenata je spreman i dostavljen relevantnim akterima, a u toku je i strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) za sva četiri nivoa vlasti.  

“Sama provedba dokumenta će predstavljati izazov, s obzirom na opseg Strategije, i nalagat će efikasnu vertikalnu i horizontalnu saradnju i koordinaciju na svim razinama vlasti.'” – gđa Andrea Bevanda, šefica Odsjeka za integralnu zaštitu okoliša Federalnog ministarstva okoliša i turizma (na 5. sastanku Upravljačke grupe za nivo Federacije BiH, 3. mart 2022. godine, Sarajevo).

Sastanci Upravljačkih grupa

Peti ciklus sastanaka Upravljačih odbora. Fotografija: Enova

Nakon 5. ciklusa sastanaka radnih grupa, održana su dva ciklusa sastanaka Upravljačkih grupa. Sastanci posljednjeg ciklusa (6. za Republiku Srpsku, 5. sastanak za Federaciju BiH, BiH i Brčko distrik BiH) su održani u prvom tromjesečju 2022. godine.  Ovi sastanci, na kojima učestvuju pomoćnici ministara za svaki nivo vlasti, na kojima se donose odluke, održani su u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. 

Najvažniji cilj sastanaka ovog ciklusa bio je predstavljanje prvih nacrta Strategije okoliša za sva četiri nivoa vlasti članovima Upravljačkih grupa, ali i razmatranje komentara od članova radnih grupa. Sastanci su također bili prilika da se članovi upoznaju sa statusom projekta, SPUO kao i finansijskim izdvajanjima i perspektivama ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP).  EKO BiH mreža (mreža organizacija civilnog društva u oblasti okoliša u BiH) također je imala svoje predstavnike na sastancima, a predstavnici Aarhus centra BiH su prisutne upoznali sa aktivnostima u vezi sa sektorom voda i gradnjom malih hidroelektrana naglasivši važnost učešća javnosti, saradnje sa sektorom civilnog društva kao i načela Aarhuske konvencije.  

Naredni sastanci Upravljačkih grupa bit će organizirani u aprilu i maju. Planirano je da nakon ovih sastanaka počne proces donošenja Strategije. Proces će koordinirati nosioci izrade Strategije, odnosno nadležni organi na sva četiri nivoa vlasti. 

“Suština rada su Akcioni plan i odgovarajuće propisane mjere, te zato težište projekta treba da se zadrži na tome.” – g. Siniša Jovanović, šef Pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravna pitanja) (na 5. sastanku Upravljačke grupe za nivo Brčko distrikta, 10. mart 2022. godine, Brčko Distrikt).

Članovi Upravnog odbora održali sastanak krajem marta 

Krajem mjeseca, odnosno 28. marta, članovi Upravnog odbora su se okupili u Brčkom na 4. sastanku ovog tijela. Na ovom sastanku učestvuju ministri i njihovi predstavnici sa svih nivoa vlasti kao i predstavnici Ambasade Švedske te Delegacije Evropske Unije u BiH. 

Peti ciklus sastanaka Upravljačih odbora. Fotografija: Enova

Na sastanku je razgovarano o sljedećim temama:  

 

– Ukupni napredak u provođenju projekta za izradu Strategije, uključujući informacije o participativnom pristupu i aktivnostima.  

 

– Kako je usaglašavanje pripreme sa važećim uredbama utjecalo na dužinu i strukturu dokumenata. 

– Kako je pokrenut proces strateške procjene za sva četiri nivoa vlasti, te da se konačna strateška studija očekuje narednog mjeseca. 

– Finansijska procjena mjera je u završnoj fazi, a trenutna procjena iznosi 21,6 milijardi KM.  

– Razgovarano je i o procesu donošenja Strategije – svi prisutni su se složili da nisu uočene nikakve prepreke i da će podržati proces; vjeruju da će donošenje biti uspješno.  

S nestrpljenjem očekujemo dostavljanje Strategije i akcionog plana okoliša za Bosnu i Hercegovinu, jer smatramo da je ovaj dokument važan kako bi se omogućio strateški planski i cjelodržavni napredak u oblasti okoliša. S žaljenjem konstatujemo da realizacija Strategije usklađivanja propisa pravnoj stečevini u oblasti okoliša BiH, koja je usvojena u maju 2017. godine, još uvijek nije usaglašena i koordinirana, te da nije dovela do ujednačenog napretka na nivou cijele države. Naš je stav da ove dvije strategije trebaju biti čvrsta osnova za stratešku prioritizaciju mjera koje vode konkretnom napretku države u ovom važnom sektoru za dobrobit građana BiH i društva u cjelini.” -g. Gilles Rabattet, šef odjela za ekonomski razvoj, infrastrukturu i prirodne resurse u Delegaciji EU u BiH.

Završne aktivnosti na izradi Strategije

Nakon ovog perioda intenzivnog rada i diskusija, sada smo u fazi završnih aktivnosti na izradi dokumenta Strategije. Više članova projekta, kako domaćih tako i međunarodnih, rade na uređivanju dokumenata. U aprilu je održan i 6. ciklus sastanaka radnih grupa, a nakon toga slijede dodatni sastanci Upravljačkih grupa. 

Do sredine maja ćemo predati dokument nosiocima izrade Strategije. Korak po korak i počet će proces donošenja, koji uključuje i ciklus javnih konsultacija o Strategiji i strateškoj procjeni.  

“Zahvaljujemo Švedskoj ambasadi i Sidi za uspješno sprovođenje projekta do sada. Vjerujemo da će donošenje Strategije pokazati opredijeljenost svih nivoa vlasti na putu za članstvo u EU i integraciju u EU, što će otvoriti mogućnost korištenja IPA sredstava. Prisjetimo se da je pristupanjem Pariškom sporazumu i Sofijskoj deklaraciji, BiH preuzela obavezu da do 2050. postigne klimatsku neutralnost.” – g. Borislav Bojić, predstavnik Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTO BiH), se obratio članovima u ime ministra, g. Staše Košarca.

Činjenice o projektu:

Strategija se priprema u participativnom procesu uz učešće predstavnika relevantnih institucija, privatnog i javnog sektora, NVO i članova akademske zajednice. Mnogi pojedinci su angažirani i učestvuju na sastancima i webinarima. Pogledaj dijagrame u daljnjem tekstu za više informacija o broju organizacija i pojedinaca koji su uključeni u aktivnosti i vrstama aktivnosti koje smo organizirali.  

Pored toga, u sam dokument Strategije su integrirane perspektive ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP). Paralelno s izradom ovih strateških dokumenata se provodi i strateška procjena utjecaja. Strateška studija će po završetku biti stavljena na uvid široj javnosti.