Drugi krug sastanaka radnih grupa projekta za izradu ESAP-a BiH 2030+, od ukupno šest planiranih, održan je krajem oktobra i tokom mjeseca novembra 2020. godine.

Kako bismo ispoštovali mjere donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19, planirane projektne aktivnosti i sastanci su i ovaj put održani online.

Tokom sastanaka su učesnici iz institucija vlasti, nevladinih organizacija i privatnog sektora, kao i iz akademske zajednice sa svih nivoa u BiH, FBiH, RS i BD, završili sa utvrđivanjem pravnih, tehničkih i institucionalnih izazova i mjera u svakoj od 7 tematskih oblasti (voda, otpad, biološka raznolikost i zaštita prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka, upravljanje resursima, upravljanje okolišem).

Komentari iz RG u oblasti hemijske sigurnosti i buke

Malina Džajić Valjevac, vodeći stručnjak u oblasti hemijske sigurnosti i buke, naglasila je da je drugi krug sastanaka obilježio aktivan i produktivan rad, te doprinos učesnika, kao i da je ovo bila izvrsna prilika za nove članove radnih grupa da se upoznaju sa drugim članovima i dosadašnjim rezultatima.

“Hemijska sigurnost i buka su potpuno nove teme u strateškom planiranju institucija na nivou BiH, FBiH i BD BiH. Nedostatak zakonskog okvira, disperzija i nejasne nadležnosti institucija, nedovoljni kapaciteti donosilaca odluka, široko rasprostranjeno nepoznavanje rizika i negativnih posljedica buke, te korištenje hemikalija i proizvoda koji sadrže opasne hemikalije su među izazovima koje su utvrdili članovi radnih grupa. Izvoznici i distributeri hemikalija nemaju ravnopravne uslove za prometovanje hemikalijama na cijeloj teritoriji BiH. Usljed svega navedenog, stanovništvo nije adekvatno zaštićeno od izlaganja buci i hemikalijama koje koriste”, kazala je Džajić Valjevac.

Konstruktivne participativne metode

Kako je prethodno navedeno, cilj projekta je da se participativni pristup primjenjuje tokom cijelog projektnog perioda. To znači da ćemo uraditi sve što je u našoj moći da omogućimo uključivanje što većeg broja različitih zainteresiranih strana, radi pribavljanja različitih stavova. Ovo je način prikupljanja podataka i saznanja o problemima u oblasti okoliša i njihovog rješavanja. Participativne metode su široko prihvaćene u kreiranju politika u mnogim dijelovima svijeta.

Krajnji je cilj da se ovi stavovi integriraju u procese odlučivanja povezane sa izradom ESAP-a. Ogromna prednost je to što učesnici osjećaju veći stepen vlastite odgovornosti za cjelokupni proces, a time i za sam dokument ESAP-a. Osjećaj vlastite odgovornosti i učešća obično otvara put za bolju realizaciju strategije.

Zbog pandemije smo bili primorani prilagoditi pristup i osigurati aktivno učešće u virtualnoj formi. Ovo je bio izazov, ali smo uspjeli održati visok nivo učešća korištenjem alternativnog pristupa online sastanaka i raspoloživih instrumenata za online saradnju.

Šta slijedi?

Sljedeći, treći krug sastanaka radnih grupa planiran je za prvo tromjesečje 2021. godine.  Radne grupe će se ponovo sastati radi razmatranja kvalitativnih i kvantitativnih informacija o trenutnoj situaciji (na primjer “trenutne emisije stakleničkih gasova (SG) su XX%), s ciljem utvrđivanja očekivanih ishoda (na primjer “da će do 2032. godine emisije SG od proizvodnje energije biti smanjene za XX%“) za naredni period od 10 godina u svakoj od tematskih oblasti.

U međuvremenu se u okviru projektnih aktivnosti održavaju sastanci upravljačkih grupa po nivoima vlasti (nivo zamjenika ministara) i planira sastanak Upravnog odbora projekta (na nivou ministara) radi dostavljanja izvještaja o napretku i narednom krugu sastanaka RG.