SEI objavljuje poziv za dostavljanje ponuda u okviru projekta “Izrada Strategije i Akcionog plana okoliša Bosne i Hercegovine“. Svrha poziva je zaključivanje ugovora o pružanju usluga procjene troškova mjera. U skladu sa Projektnim dokumentom za ESAP BiH 2030+, nakon utvrđivanja mjera u okviru Akcionih planova, potrebno je provesti procjenu troškova s ciljem prepoznavanja finansijskih implikacija (mogućih troškova) za svaku predloženu mjeru.

Rokovi
Datum objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda: 28. april 2021.
Krajnji datum za iskazivanje interesa za dostavljanje ponuda (nakon kojeg će SEI ponuđačima dostaviti nacrte Akcionih planova (na službenom jeziku BiH) za nivo BiH, FBiH i RS radi boljeg uvida)

P.S. napominjemo da iskazivanje interesa nije uslov za dostavljanje ponude 23. maja.  Ovo je samo u slučaju da potencijalni ponuđači žele dobiti dodatne informacije koje mogu pomoći u boljem razumijevanju opsega posla. 

7. maj 2021.
Posljednji dan za dostavljanje pitanja: 13. maj 2021.
Odgovor SEI-a na pitanja ponuđača: (najkasnije) 17. maj 2021.
Posljednji dan za dostavljanje ponuda: 23. maj 2021. u 23:59 po centralnoevropskom vremenu
Okvirni period za intervjue sa ponuđačima koji su ušli u uži izbor: 31. maj – 4. juni 2021.
Predviđeni period za dodjelu ugovora: 7. – 11. juni 2021.
Predviđeni datum početka posla: juni 2020. godine

Više informacija možete naći u dokumentu (PDF) u prilogu (na engleskom).

Napominjemo da se dostavljanje upita, komunikacije i svih ostalih informacija u vezi sa pozivom vrši isključivo putem TendSign website: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftvsrwmko  pod referentnim naslovom “21/5: Procjena troškova mjera za projekat “Izrada Strategije i Akcionog plana okoliša Bosne i Hercegovine (BiH ESAP 2030+).”

 

SEI će primiti sve prijave koje pristignu do 23. maja 2021. u 23:59 sati CET.