Uvodna sesija

Prvi krug sastanka radnih grupa projekta BiH ESAP 2030+ za nivoe Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikata BiH (BD BiH) uspješno je finaliziran održavanjem dvodnevnog sastanka za nivo BD BiH. Online sastanak radnih grupa na nivou BD BiH okupio je na jednom mjestu više od 20 učesnika/učesnica iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora, te akademske zajednice.

Sastanak je otvorila Olivera Dragutinović, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčko Distikta koja se osvrnula na važnost projekta ESAP za BiH kako za ljude, tako i za okoliš.

Strategija zaštite životne sredine, kroz ciljeve i aktivnosti utvrđene Akcionim planom, treba da obezbijedi dugoročne pozitivne efekte u oblasti ekologije i ekološke održivosti za dobrobit sadašnjih i budućih generacija“, poručila je gđa. Dragutinović.

Kroz aktivan rad radnih grupa, učesnici/e su identifikovali ključne izazove za sedam oblasti okoliša/životne sredine, koji će biti sastavni dio dokumenta Analiza stanja okoliša/životne sredine BD BiH.

Kratak osvrt na tematsku sesiju Održivo upravljanje resursima

BiH Strategija okoliša/životne sredine i Akcioni plan obuhvataju sedam tematskih područja (Voda; Otpad, Biološka raznolikost i očuvanje prirode; Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija; Hemijska sigurnost i buka; Održivo upravljanje resursima i Upravljanje okolišem).

Radna grupa Održivo upravljanje resursima je specifično, jer pokriva veliki broj prirodnih resursa kao što su: zemljište, šume, rude, divljač i riblji fond, nedrvni šumski proizvodi i ljekovito bilje.  U cilju identifikacije izazova u odnosu na održivost korištenja prirodnih resursa analizirat će se pritisci kojima su navedeni resursi izloženi. Stoga se analize fokusiraju primarno na različite oblike korištenja resursa, kao što su šumarstvo, lovstvo, ribolovstvo, upotreba ljekovitog, jestivog i aromatskog bilja i nedrvnih šumskih proizvoda, različiti vidovi korištenja zemljišta (urbani razvoj, poljoprivreda/stočarstvo), eksploatacija ruda, itd.

Na osnovu inicijalnog tematskog poglavlja Održivo upravljanje resursima iz dokumenta Analiza stanja okoliša/životne sredine BD BiH, identificirani su ključni izazovi:

  • Pitanje korištenja održivog korištenja prirodnih resursa nije adekvatno regulirano. Propisi slijede sektorski pristup i nedostaje međusektorsko usklađivanje. Nivo usklađenosti sa propisima EU nije zadovoljavajući.
  • Nedostatak uključivanja pitanja i principa održivosti u sektorskim strategijama. Fokus je u većini slučajeva na razvoj sektora
  • Nedostatak inventara prirodnih resursa i nedostatak pokazatelja njihovog trenutnog stanja ograničavaju nadzor i održivo planiranje.
  • Niti jedna postojeća sektorska strategija ne adresira pitanje rodne ravnopravnosti i inkluzije

Članovi/ce radne grupe su u radnom dijelu sastanka, dali značajan stručni doprinos identifikaciji specifičnih izazova. Pored ostalog, naglašeno je da se šumama, kao resursu, ne daje odgovarajući značaj u BD BiH te da je razumijevanje multifunkcionalne uloge šuma na veoma niskom nivou.

Nakon završenog prvog kruga sastanaka radnih grupa za nivoe BiH, FBiH, RS i BD BiH, naredni krug sastanaka najavljen je za kraj oktobra i početak novembra 2020., kada će biti identifikovani  i analizirani dalji izazovi i ciljevi za svaku od sedam oblasti.