BiH ESAP 2030+ nastavlja napredovati brzim korakom – nakon vrlo intenzivnog perioda održavanja 4. kruga sastanaka radnih grupa, sadašnji Akcioni plan ESAP sadrži identificirane ključne izazove i specificirane operativne ciljeve za svih sedam ESAP tematskih područja. Potvrđene su polazne vrijednosti i očekivani ciljevi, i predložene mjere za svaki definirani cilj u ESAP akcionom planu.

G. Torgny Svenungsson, direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj, je izrazio zadovoljstvo ostvarenim napretkom u ovom krugu sastanaka radnih grupa, kao i trenutnom dinamikom odvijanja projekta. «Švedska podržava nastavak saradnje između naše dvije zemlje, BiH put ka članstvu u EU, kao i uspostavi funkcionalnog institucionalnog okvira u BiH», rekao je g. Svenugsson.

Nakon 4. kruga sastanaka radnih grupa uslijedio je sastanak Upravljačkih odbora (nivo pomoćnika ministara) koji je održan u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom, kao i sastanak Upravnog odbora (ministarski nivo), koji je održan u Banja Luci.

Gđa. Srebrenka Golić, ministrica, Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Na sastanku Upravnog odbora, Gđa Srebrenka Golić, Ministrica za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, navela je da je BiH ESAP 2030+ «kompleksan i sveobuhvatan dokument, s obzirom da pokriva sedam područja EU politika vezanih za okoliš: vodni resursi; upravljanje otpadom; biološka raznolikost; kvalitet zraka; klimatske promjene, i energija; upravljanje resursima; i upravljanje okolišem. Neophodno je stvoriti razumijevanje u javnosti da je sektor okoliša izvanredan razvojni resurs koji može doprinijeti ekonomskom rastu, ali i podići svijest o tome da će pitanja okoliša postati preduvjet za dobivanje sredstava međunarodnih donatora i na financijskom tržištu.»

 

 

Sastanci Upravljačkih odbora

Kao i sastanci radnih grupa, sastanci Upravljačkih odbora se održavaju za svaki nivo nadležnosti  – BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i Distrikt Brčko, gdje pomoćnici ministara razmatraju i daju smjernice za neriješena pitanja koja se pojave na osnovu doprinosa članova radne grupe, komentara na akcione planove, te se informiraju o trenutnom statusu projekta.

Sastanak Upravljačkog odbora RS, održan 15. juna 2021. g. u Banja Luci

Na nedavno održanom sastanku Upravljačkog odbora za nivo BiH, g. Mirza Hujić, pomoćnik ministra (MVTEO BiH) naveo je da je pitanje koordinacije jedno od najvažnijih za sektor okoliša, i naglasio je ulogu MVTEO kao koordinacionog tijela kod definiranja politika. Gđa Ljiljana Stanišljević, šefica Odjela za procjenu utjecaja na okoliš i okolišne dozvole u vladi RS, navela je slično zapažanje tokom sastanka Upravljačkog odbora na nivou RS, i izrazila zadovoljstvo dinamikom odvijanja projekta i činjenicom da dokument počinje dobivati oblik uz učešće svih različitih aktera. Naglasila je da je važno biti ambiciozan, ali i realan u njegovoj pripremi. Gđa Nada Ljubojević, predstavnica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Distrikta Brčko, pohvalila je činjenicu da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa utvrđenim planom, uprkos trenutnim uvjetima u vezi sa pandemijom COVID-19. G. Muhamed Cero, pomoćnik ministrice (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) ukazao je na značaj institucionalnog umrežavanja i unaprjeđenja koordinacionih mehanizama, posebno u pogledu jačanja koordinacione uloge državnih institucija poput MVTEO BiH. Tokom sastanaka Upravljačkih odbora, projektni eksperti su zajednički izrazili potrebu za unaprjeđenjem koordinacije, kao i izvještavanja prema EU  i međunarodnim konvencijama, kao preduvjet za dobivanje IPA sredstava.

Sastanak Upravnog odbora

Sastanak Upravnog odbora, održan 9. jula u Banja Luci

Banja Luka, 9. juli 2021. g. – Upravni odbor okuplja članove iz državnih i entitetskih institucija, kao i međunarodne aktere. Jedno od ključnih pitanja koje je razmatrano na ovom sastanku je kako unaprijediti koordinacionu ulogu MVTEO BiH, gdje su članovi predložili izradu Instrukcije/Odluke ili sličnog dokumenta, koji će poslužiti kao smjernica za koordinaciju aktivnosti između MVTEO BiH, entiteta i Distrikta Brčko. Razmatrana je i uspostava dvije agencije za okoliš kao način da se unaprijedi sistem monitoringa i izvještavanja na planu zaštite okoliša. Još jedna važna napomena sa sastanka je da Upravljački odbori i Upravni odbor jednoglasno podržavaju prijedlog vezan za jačanje kapaciteta unutar odjeljenja nadležnih za okoliš, što je neophodno za implementaciju, monitoring i izvještavanje o ESAP mjerama.

Članovi Upravnog odbora ESAP 2030+

G. Gilles Rabattet (šef Odjela za ekonomski razvoj, infrastrukturu i prirodne resurse u Delegaciji EU u BiH) naveo je da BiH ESAP 2030+ treba ponuditi pragmatično rješenje za efikasno upravljanje, kako bi Bosna i Hercegovina mogla ispuniti svoje međunarodne obaveze i ostvariti napredak u EU integracijama. U tom kontekstu, g. Rabattet je izjavio: «Izrada ESAP-a će doprinijeti ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i budućoj EU podršci u vezi sa okolišem. Prema tome, saradnja između entiteta i uloga državnog nivoa u utvrđivanju principa i mehanizama koordinacije su pitanja od najvećeg značaja.»

Šta slijedi?

Peti krug sastanaka radnih grupa predviđen je za jesen 2021., a prije toga, izvršit će se financijska procjena mjera i prioritizacija ciljeva za svaki nivo nadležnosti.

Projekat će ponuditi strategije i akcione planove za četiri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ambicioznim i jasno definiranim strateškim i tematskim ciljevima, za koje se planira da će biti dogovoreni i da će biti usvojene mjere za narednih 10 godina. Ovi ciljevi će se temeljiti na principima cirkularne ekonomije i dekarbonizacije, koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Evropskog zelenog plana (EU Green Deal) za Zapadni Balkan.

BiH ESAP 2030+ primjenjuje participatoran pristup, koji uključuje predstavnike relevantnih institucija, privatnog i javnog sektora, NVO i pripadnike akademske zajednice. Pored toga, BIH ESAP 2030+ kroz cijeli dokument integrira aspekte rodne jednakosti, društvene ravnopravnosti i siromaštva (Gender Equality, Social Equity and Poverty – GESEP). Procjena utjecaja na okoliš sve četiri strategije i akciona plana se radi paralelno sa izradom tih strateških dokumenata, i bit će dostupna širokoj javnosti.