Tokom mjeseca februara i marta, BiH ESAP 2030+ organizovao je seriju webinara koji pokrivaju osam važnih EU oblasti zaštite okoliša: Vodne resurse; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija; Hemijsku sigurnost; Buku; Održivo upravljanje resursima; i Upravljanje okolišem.

Tokom webinara predstavljene su najbolje prakse i iskustva sa studijama slučajeva iz nekoliko zemalja EU-a, te su donijeli priliku za razgovor sa vodećim stručnjacima na ovu temu.

Webinar 1: Poboljšanje kvalitete zraka – mjere, planiranje i strategije

25.02.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT + 1

Poboljšanje kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini jedan je od ključnih prioriteta za poboljšanje kvaliteta života građana. Tokom webinara, predstavljene su najbolje prakse i naučene lekcije u poboljšanju kvaliteta zraka sa primjerima iz nekoliko zemalja EU. Webinar je prilika da se o ovim pitanjima razgovara sa vodećim stručnjacima u tom području.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Ovaj događaj je dio kampanje Pričajmo o zraku/Let’s talk about Air, koju vodi Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini.

Webinar 2: Usklađivanje i provedba zakonodavstva EU o upravljanju otpadom – Iskustvo iz Estonije

03.03.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT +1

Tokom webinara predstavljena su iskustva Estonije u procesima usklađivanja i provedbe zakonodavstva EU o otpadu, te odgovarajuće strategije s tim u vezi. Stručnjaci su izložili na koji način zemlja u tranziciji poput BiH može pokrenuti hijerarhiju u upravljanju otpadom uz osvrt na iskustva Estonije.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 3: Biodiverzitet i zaštita prirode u skladu sa standardima EU – od javnih politika do realizacije

04.03.2021. godine | 09:30 – 12:00 GMT +1

Ova radionica doprinosi jačanju svijesti o prednostima uspostavljanja ekoloških mreža za životnu sredinu, ekonomiju i društvene aspekte. Aktivnost je namijenjena za upoznavanje učesnika sa procesom usklađivanja i implementacije propisa EU u oblasti biodiverziteta i zaštite prirode i relevantnim strategijama u BiH u ovoj oblasti. Govornici su tokom webinara predstavili nekoliko primjera iz različitih država članica EU, uz opis iskustava ovih država u procesu uvođenja programa Natura 2000 i ekološke mreže.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 4: Unapređenje upravljanja vodnim resursima – koncesije za dobrobit društva

05.03.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT +1

U okviru webinara predstavljene su najbolje prakse dodjele koncesija za korištenje vode kao i izazovi iz tri zemlje iz različitih krajeva EU (Hrvatska, Švedska i Španija). Također, razmotrene su društvene prednosti koncesije u skladu sa standardima EU iz perspektive određenih država članica.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 5: Prednosti učešća javnosti u kreiranju javnih politika okoliša/životne sredine – uvid u iskustva BiH i Estonije

08.03.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT +1

Ova aktivnost je osmišljena tako da se učesnicima pruži prilika da saznaju više o efikasnim praksama učešća javnosti, s naglaskom na upravljanju okolišem/životnom sredinom. Gostujući stručnjaci govore o tome zašto je učešće javnosti važan element u kreiranju politike okoliša/životne sredine. U prilog tome navedeni su primjeri studija slučaja iz BiH i Estonije. Studija slučaja iz BiH objašnjava pozitivnu ulogu i učešće organizacija civilnog društva u kreiranju politike okoliša/životne sredine, dok primjer iz Estonije pokazuje stav vlasti u pogledu izazova i prednosti učešća javnosti iz perspektive države članice EU.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 6: Buka iz okoline, opšti značaj i uticaj buke na zdravlje – šta možemo naučiti od EU i Švedske?

09.03.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT +1

U okviru webinara predstavljen je najnoviji razvoj događaja iz Švedske i Rumunije u oblasti buke iz okoline kao i razlike između buke iz okoline i drugih vrsta buke. Stručnjaci također govore o najnovijim istraživanjima i uticaju buke na ljudsko zdravlje.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 7: Hemijska bezbjednost  u kontekstu EU: Prenos znanja i sagledavanje pozitivnih praksi

10.03.2021. godine | 09:00 – 11:30 GMT +1

Cilj webinara je da pruži informacije o hemijskoj bezbjednosti u kontekstu direktiva EU i razmatranje uticaja hemikalija na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Razmatran je i pristup planiranju strategije o hemijskoj bezbjednosti. Stručnjaci pružaju informacije o načinu izrade zakona vezanih za hemikalije u državama sa statusom kandidata za članstvo u EU, a učesnici se upoznaju sa poučnim iskustvima iz projekta “Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji.”

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.

Webinar 8: Održivo upravljanje resursima – javne politike i prakse Evropske unije u državama članicama

11.03.2021. godine | 09:00 – 12:00 GMT +1

Na webinaru su predstavljene prednosti koje podrazumijevaju multifunkcionalni pristup održivom upravljanju resursima. Izlaganja panelista pojašnjavaju zašto je neophodno održivo upravljanje šumama, zemljištem i mineralima kao i pristup i planiranje u nacionalnom kontekstu. Govornici također govore o različitim temama od upravljanja zemljištem i šumama u Hrvatskoj do pristupa održivom rudarstvu u Poljskoj.

Dnevni red i informacije o panelistima možete pogledati OVDJE.

Prezentacije možete pogledati OVDJE.