Anneli Sundin,
službenica za komunikacije, SEI Trenutno na porodiljskom odsustvu