Bosna i Hercegovina (BiH) provodi pripreme za izradu Strategije zaštite okoliša/životne sredine i Akcionog plana za period do 2030. i dalje (ESAP-a BiH 2030+).  Dana 3. marta 2020. godine u Sarajevu će biti održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta ESAP BiH 2030+, koji će voditi SEI.

Foto: Anneli Sundin.

Na sastanku će se okupiti ministri/ce i drugi viši zvaničnici iz Ministarstva vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH), Ambasade Švedske i Delegacije EU u BiH, aktera koji će biti zastupljeni u Upravnom odboru projekta.

Na ovom sastanku će biti naglašeni ciljevi i aktivnosti projekta, te će se konkretnije razmatrati naredni šestomjesečni period i najvažnije etape i sastanci. Učesnici će također razmatrati dole navedene strateške ciljeve ESAP-a:

  • zaštita kvaliteta vode i osiguranje raspoloživosti vodnih resursa i njihove održivosti,
  • osiguranje održivog korištenja prirodnih resursa,
  • smanjenje količina otpada i povećanje ponovne upotrebe materijala,
  • održavanje i unapređenje biološke raznolikosti i zaštite ekosistema,
  • ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene i osiguranje kvaliteta zraka/vazduha,
  • očuvanje zdravlja ljudi i unapređenje dobrobiti i kvaliteta života za sve i
  • unapređenje upravljanja okolišem/životnom sredinom.

“Veoma smo zadovoljni što je počela realizacija i provedba projekta. Ova Strategija je okupila sve aktere iz oblasti okoliša/životne sredine u BiH. Švedska cijeni opredijeljenost svih nivoa vlasti u BiH. Vjerujemo da će visok nivo učešća u ovom procesu polučiti dobre rezultate za dobrobit okoliša/životne sredine i građana BiH. Ova Strategija će također biti važan doprinos napretku u procesu pristupanja BiH EU, kao i ispunjavanju obaveza iz Agende 2030“, Torgny Svenugnsson, savjetnik i zamjenik šefa Misije, Ambasada Švedske.

 O projektu:

ESAP BiH 2030+ (eng. Enivornmental Strategy and Action Plan) će se sastojati od Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine BiH i usaglašenih strategija i akcionih planova zaštite okoliša/životne sredine Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Svrha projekta je:

  • priprema Strategije na osnovu važećih i ranije donesenih dokumenata iz oblasti okoliša/životne sredine sa ciljem jačanja upravljanja okolišem/životnom sredinom u BiH, FBiH, RS i BD;
  • pružanje pomoći BiH u približavanju članstvu Evropskoj uniji usklađivanjem Strategije okoliša/životne sredine sa propisima EU u ovoj oblasti i
  • osiguranje smjernica za buduće mjere i investicije u sektoru okoliša/životne sredine, kao i mehanizama za njihovu provedbu u periodu nakon 2030. godine.

Tokom projekta u trajanju dvije i pol godine, SEI će provoditi aktivnosti u saradnji sa organima na nivou BiH, FBiH, RS i BD BiH. Predviđeno je da projekat ESAP 2030+ bude okončan tokom 2020. godine.

Prema navodima iz  Izvještaja UN-a iz 2018. godine, BiH se, uprkos napretku koji je zabilježila u protekloj godini, još uvijek suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti okoliša/životne sredine. To su, između ostalih, zagađenost zraka/vazduha, problemi u upravljanju otpadom i pročišćavanju otpadnih voda, krčenje šuma, zabrinutost u pogledu uticaja proizvodnje hidroenergije na vodne resurse i biološku raznolikost, te potreba za proglašavanjem više zaštićenih područja – što su sve pitanja čije će rješavanje izvjesno biti obuhvaćeno ESAP-om BiH 2030+.

Za intervjue i više informacija kontaktirajte:

Bernardas Padegimas, voditelj projekta, SEI
bernardas.padegimas@sei.org, +46 (0)734607693

Sanjin Avdić, koordinator projekta, SEI
sanjin.avdic@sei.org, +387 61 177 975

Anneli Sundin, službenica za komunikaciju, SEI
anneli.sundin@sei.org, +46 (0)702 45 46 46

Više informacija o projektu možete naći na: www.sei.org/bih-esap2030  

Štokholmski institut za okoliš je međunarodna neprofitna organizacija za naučno istraživački rad i izradu politika, koja se bavi problemima okoliša/životne sredine i razvoja. Povezujemo nauku i proces odlučivanja sa ciljem pronalaženja rješenja za održivu budućnost za sve. Djelujući u naših osam centara u Evropi, Aziji, Africi i na oba američka kontinenta, angažujemo se u procesu kreiranja politika, razvojnim aktivnostima i poslovnim praksama. @SEIresearch @SEIclimate