Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 25.08.2022. godine usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša koja je sastavni dio Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine (BiH) – BiH ESAP. Strategija je kreirana za period od 10 godina, te je izrađena u sklopu projekta BiH ESAP 2030+, koji predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na zahtjev za pomoć u izradi prve Strategije zaštite okoliša BiH.

Federalna strategija zaštite okoliša obuhvata sedam EU tematskih oblasti okoliša: upravljanje vodama; upravljanje otpadom; biodiverzitet i zaštitu prirode; kvaliteta zraka, klimatske promjene i energiju; hemijsku sigurnost i buku; održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

Za svaku tematsku oblast okoliša, Federalna strategija zaštite okoliša utvrdila je prioritete i mjere s ciljem unapređenja stanja okoliša, ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i jačanja otpornosti na iste, bolje usaglašenosti propisa sa propisima EU i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša, efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranja boljih javnih usluga u oblasti okoliša, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva. Strategija nudi i indikativne finansijske okvira za implementaciju mjera.

Korak bliže EU

Okoliš je jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. – Okoliš i klimatske promjene, u cilju provođenja politike i propisa u skladu sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša.

Usvojenje Strategije zaštite okoliša BiH pomoći će relevantnim institucijama u daljem usklađivanju pravnog i institucionalnog okvira BiH sa propisima EU, tj. pravnom stečevinom iz sedam tematskih oblasti okoliša. To će na dugoročnom planu pomoći BiH u naporima da postane članica EU. Usvajanje BiH ESAP 2030+ u svim jurisdikcijama će biti i važan korak BiH u usvajanju uslova koje je postavila Evropska komisija pred našu državu na njenom putu približavanja EU, te olakšati pristup fondovima IPA.

Participativnim pristupom do zaštite okoliša

Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša u okviru projekta BiH ESAP 2030+ bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika/ca različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice, poslovnog sektora i nevladinog sektora) uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.

Prokekat BiH ESAP BiH 2030+ provodi Štokholmski institute za okoliš (SEI) uz finansijsku podršku Ambasade Švedske u BiH.