Izrada strategije i akcionog plana okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP 2030+) je dugotrajan i složen proces u kojem učestvuje više zainteresiranih strana. Ko su oni i na koji način doprinose procesu?  U ovom članku ćemo vam predstaviti neke od stručnjaka/inja koji su članovi/ce radnih grupa i zamoliti ih da nam kažu nešto o svojim utiscima 34 sastanka ovog ciklusa koji su održani u online formatu u martu i aprilu 2021. godine.

Za izradu strategije okoliša usvojen je participativni pristup, što znači da je proces otvoren za učešće svih zainteresiranih strana.  Stručnjaci/inje iz vladinih i nevladinih organizacija, iz privatnog sektora kao i akademske zajednice na nivou BiH, FBiH, RS i BD mogu se uključiti u rad sedam tematskih radnih grupa s ciljem da daju svoj doprinos u ovom procesu. Treći krug sastanaka radnih grupa bio je uglavnom usmjeren na razmatranje polazne osnove i očekivanih ishoda koji se definiraju u akcionim planovima na sva ova četiri nivoa vlasti.

Jedan od sastanaka trećeg ciklusa.

Prvi stručnjak kojeg smo upoznali je g. Igor Jevtić, koji je član radne grupe za Kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju na nivou BiH.

Fotografija: Igor Jevtić na online sastancima radne grupe za Kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju. Uz dopuštenje g. Igora Jevtića.

Koju organizaciju ili zainteresiranu stranu predstavljate u ovoj radnoj grupi?

Predstavljam Sektor za zaštitu okoliša pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je ministarstvo države Bosne i Hercegovine.

Kako ste postali član radne grupe u okviru projekta za izradu ESAP-a BiH?

Predložen sam za člana radne grupe za Kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju za nivo BiH s obzirom na cjelokupno iskustvo i prethodni angažman na aktivnostima u oblasti okoliša i klime u Bosni i Hercegovini.

Šta je za vas bilo najinteresantnije/najkorisnije u trećem ciklusu sastanaka?

S obzirom na izuzetnu složenost u upravljanju pitanjima okoliša i klime u Bosni i Hercegovini, kao i postojeće i buduće izazove, ovakvi sastanci, na kojima učestvuje veći broj zainteresiranih strana iz oblasti okoliša i klime u Bosni i Hercegovini, predstavlja jedinstvenu priliku za predlaganje i razmatranje rješenja za utvrđene izazove, nedostataka i mogućnosti u politikama u oblasti okoliša i klime Bosne i Hercegovine.

Pored toga, ovi zajednički sastanci doprinose jačanju kapaciteta svih nadležnih institucija za okoliš i klimu u Bosni i Hercegovini na operativnom nivou i pomažu u jačanju svijesti šire javnosti o pitanjima okoliša i klima u BiH.

Na dugoročnom planu, ove aktivnosti doprinose unapređenju stanja okoliša u Bosni i Hercegovini, te pospješuju napredak države na putu za članstvo u EU.

Zatim smo se obratili grupi za nivo Federacije BiH (FBiH) i g. Saši Džumhuru. On je član radne grupe za Hemijsku sigurnost i buku.

Fotografija: Saša Džumhur, član radne grupe za hemijsku sigurnost i buku za nivo FBiH. Uz dopuštenje g. Saše Džumhura.

Koju organizaciju ili zainteresiranu stranu predstavljate u ovoj radnoj grupi?

Predstavljam IPSA INSTITUT, privatnu kompaniju iz Sarajeva, gdje radim kao vodeći istraživač u odjelu za studije. Uskoro će 20 godina kako sam prvi put bio uključen u projekat, gdje se tražilo ispitivanje utjecaja na okoliš (“Sarajevska obilaznica”), a u međuvremenu sam bio angažovan kao ekspert za okoliš na brojnim projektima transportne infrastrukture, finansiranim od strane EU.

Kako ste postali član radne grupe u okviru projekta za izradu ESAP-a BiH?

Dobio sam pozivnicu od moderatora radne grupe da se uključim u BIH ESAP projekat od ove runde sastanaka, koju sam sa zadovoljstvom prihvatio. Cijenim da je ovo priznanje za moj dosadašnji rad u oblasti ublažavanja negativnih posljedica od buke izazvane saobraćajem, gdje sam na brojnim projektima radio proračun i modeliranje buke u prostoru te izrađivao odgovarajuće karte buke i akcione planove za ublažavanje negativnih utjecaja buke.

Šta je za vas bilo najinteresantnije/najkorisnije u trećem ciklusu sastanaka?

Moram reći da mi je najinteresantniji bio webinar, koji je organizovan kao priprema za ovaj krug sastanaka, gdje sam imao priliku čuti jako interesantna iskustva kolega iz Švedske i Rumunije. Naročito je interesantno bilo slušati iskustva o implementaciji Direktive 2002/49/EZ (o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša) u Rumuniji. Naravno, jako interesantno je bilo i na sastancima radnih grupa (učestvovao sam na sastancima za tri nivoa – BiH, FBiH i RS), a posebno bih pohvalio organizatore, koji su korištenjem adekvatnih tehnologija, u ovim zahtjevnim vremenima, omogućili svima da daju svoj doprinos u svrhu što preciznijeg definisanja polaznog stanja i očekivanih ishoda.

Poslušali smo i šta nam o problemima u okolišu može reći predstavnik NVO koji je veoma aktivan u procesu izrade ESAP-a, g. Viktor Bjelić, član EKO mreže BiH. Tokom trećeg ciklusa sastanaka, g. Bjelić je prisustvovao sastanku radne grupe za vodu za nivo Republike Srpske i Brčko distrikta.

Fotografija: Viktor Bjelić, Centar za životnu sredinu, BiH. Uz dopuštenje g. Viktora Bjelića.

Koju organizaciju ili zainteresiranu stranu predstavljate u ovoj radnoj grupi?

Centar za životnu sredinu i EKO BiH mrežu.

Kako ste postali član radne grupe u okviru projekta za izradu ESAP-a BiH?

Nominovan sam od strane članica EKO BiH mreže.

Šta je za vas bilo najinteresantnije/najkorisnije u trećem ciklusu sastanaka?

Do sada je proces bio veoma interesantan i važan, ali bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve nominirane predstavnike institucija vlasti da se aktivnije uključe. Uz prisustvo predstavnika institucija vlasti i u saradnji sa NVO sektorom i drugim relevantnim akterima imamo bolje izglede da izradimo prijedlog strategije o kojoj se može postići saglasnost i koja može dovesti do pozitivnih promjena. Također bih želio vidjeti veći nivo saradnje i koordinacije između različitih sektora. To bi omogućilo mnogo bolje ishode budući da su sve sektori međusobno povezani, a za većinu problema u okolišu su potrebna zajednička rješenja.

Fotografija: Svjetlana Đukić, članica grupe na nivou Brčko Distrikta. Uz dopuštenje gđe. Svjetlane Đukić.

I na kraju, također smo uspjeli porazgovarati sa gđom Svjetlanom Đukić, koja je svoje stručno znanje stavila na raspolaganje u okviru grupe za vodu za Brčko distrikt.

Koju organizaciju ili zainteresiranu stranu predstavljate u ovoj radnoj grupi?

U radnoj grupi za oblast voda sam imenovana ispred Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH.

Kako ste postali članica radne grupe u okviru projekta za izradu ESAP-a BiH?

Radim u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH kao viši stručni saradnik za vodoprivredu i zaštitu voda već 18 godina. Učestvovala sam u raznim radnim grupama od Nacrta zakona o vodama do raznih projekata koje je finansirala EU, obuka, odgovora na pitanja EU Poglavlje 27 i raznih radnih grupa iz oblasti voda (zaštite voda, zaštite od voda,…).

Šta je za vas bilo najinteresantnije/najkorisnije u trećem ciklusu sastanaka?

Interaktivan rad radnih grupa mi je bio veoma interesantan,  a sve u cilju dobijanja kvalitetnog dokumenta.

Četvrti ciklus sastanaka radnih grupa zakazan je za maj 2021, kada će članovi/ce radnih grupa razmatrati prijedlog mjera za svaki od operativnih ciljeva definiranih u Akcionom planu ESAP-a.

Na ovoj stranici pratite najnovije informacije!