Nakon tri godine rada, završena je izrada krovne Strategije okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (BiH) koja je trenutno u postupku usvajanja.

Projekat za izradu Strategije i Akcionog plana okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (ESAP-a BiH 2030+) je, u okviru podrške izradi krovne strategije okoliša/životne sredine BiH, proveo Štokholmski institut za okoliš/životnu sredinu (SEI), međunarodna nezavisna institucija za istraživanje, uz podršku  Ambasade Švedske u BiH.

Ovim povodom je danas u Sarajevu upriličena završna manifestacija projekta BiH ESAP 2030+. Događaj je okupio oko 100 učesnika, što je ključnim akterima omogućilo da se zajednički osvrnu na projekat i ostvarene rezultate. Pored toga, ovo je bila prilika za razmjenu mišljenja o ostvarenim rezultatima i očekivanjima, kao i o poučnim iskustvima i izazovima u izradi procjene o strateškom utjecaju i daljnjoj implementaciji Strategije.

BiH ESAP 2030+ završni događaj

Pitanje zaštite okoliša/životne sredine tiče se svih građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj Strategije okoliša/životne sredine obuhvata sedam politika u ovoj oblasti, a to su: upravljanje vodom, upravljanje otpadom, biološka raznolikost i zaštita prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijska sigurnost i buka, održivo upravljanje resursima i upravljanje okolišem. U okviru tematskih oblasti su na sveobuhvatan način obrađeni najvažniji elementi pravne stečevine, koji se istovremeno uklapaju u sektorske upravljačke strukture koje već postoje u BiH.

U izradi Strategije okoliša/životne sredine korišten je participativni pristup. To znači da su u definisanju Strategije učestvovali Upravni odbor, čiji su članovi ministri, upravljačke grupe na nivou pomoćnika ministara i 28 radnih grupa sa 660 učesnika iz javnog sektora, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, kao i šire javnosti. Radne grupe su predvodili vodeći stručnjaci koji su bili poveznica između radnih grupa na svim nivoima vlasti za svaku tematsku oblast.

Uz stručnjake iz Bosne i Hercegovine, podršku su pružali i međunarodni stručnjaci iz vodećih organizacija koje se bave pitanjima okoliša/životne sredine. Ovo je prvi put da se u Bosni i Hercegovini u izradi strateškog dokumenta koristi participativni pristup u ovako širokom obimu. Na ovaj način je omogućen istinski participativni pristup koji je projektu osigurao stručno znanje i podršku svih aktera i kontrolu uspješnosti projekta prenio u ruke lokalnog stanovništva“, kazao je Bernarda Padegimas, projektni menadžer u SEI-u koji je vodio projekat BiH ESAP 2030+.

Bernarda Padegimas, projektni menadžer u SEI-u koji je vodio projekat BiH ESAP 2030+

Održano je ukupno 147 sastanaka radnih grupa koje su vodili domaći vodeći stručnjaci. U periodu kad je izbijanje virusa covid onemogućilo fizičke sastanke, rad je nastavljen na internet platformi.  Uz to je provedena strateška procjena uticaja (SPU) kako bi se osigurala integracija svih relevantnih okolišnih, društveno-ekonomskih i pitanja održivosti u ranoj fazi izrade Strategije.

Budući da su trenutno stanje okoliša i nužna poboljšanja tijesno povezana s pitanjima rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP), projektni tim kontinuirano radi na integraciji komponenti GESEP-a u ESAP BiH 2030+, što je svojevrsni pionirski poduhvat, kad je riječ o strateškim dokumentima u oblasti zaštite okoliša/životne sredine u BiH.

Usvajanje ovakvog pristupa bio ja način da se osigura da “niko neće biti izostavljen”, što je najvažnije načelo Plana za održivi razvoj 2030″, dodao je Padegimas.

U okviru BiH ESAP 2030+, izrađene su usklađene strategije i akcioni planovi za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Ove strateške dokumente su u 2022. godini usvojili nadležni organi. Usvajanjem usaglašenih strategija osigurani su sastavni dijelovi Strategije okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine za period 2022-2032. godine, koja je sada u postupku usvajanja.

Strategija okoliša/životne sredine je važan doprinos napretku u procesu pristupanja BiH u EU

 U decembru 2022. godine je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u EU. U okviru ovog procesa, Bosna i Hercegovina mora nastaviti s aktivnostima na usklađivanju svojih politika s pravnom stečevinom EU. To podrazumijeva i usklađivanje politike u oblasti okoliša i osiguranje primjene standarda koji su važeći u državama članicama u BiH, kao i mogućnost punog učešća u politikama okoliša/životne sredine EU za BiH.

Nakon njenog usvajanja, prva krovna Strategija okoliša/životne sredine BiH će predstavljati važan instrument koji će nadležni organi u Bosni i Hercegovini koristiti za unapređenje okoliša/životne sredine, kao i važan doprinos procesu pristupanja EU i ispunjavanju ciljeva iz Zelenog plana za Zapadni Balkan, Plana 2030. i Pariškog sporazuma. Pored toga, veoma je važno što će doprinijeti unapređenju zdravlja i dobrobiti stanovništva ove države. Švedska je, kao država koja već decenijama pomaže održivi razvoj i rješavanje pitanja okoliša na nivou politika, osigurala stratešku podršku izradi BiH ESAP-a 2030+. Cijenimo opredijeljenost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koji su dali svoj doprinos definisanju Strategije okoliša/životne sredine BiH. Trenutno najveći bilateralni donator u oblasti okoliša i klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini, Švedska će i dalje davati prednost zaštiti okoliša/životne sredine,” kazala je Eva Gibson Smedberg, šefica razvojne saradnje u Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini.

Eva Gibson Smedberg, šefica razvojne saradnje u Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini

BiH ESAP 2030+ pruža okvir za dugoročno planiranje koji omogućava usaglašenu praksu i mjere u oblasti okoliša/životne sredine u cijeloj državi. Strategija će predstavljati ključni instrument koji će relevantni organi koristiti za postizanje održivosti u oblasti okoliša/životne sredine, te za unapređenje zdravlja i dobrobiti kako za sadašnje tako i za buduće generacije građana u cijeloj državi.